Thursday, January 12, 2017

Tottizim (injeksion)

Përbërja:
Tottizim: 1g/3ml 1g/10ml.
1 flakon i pluhurit përmban:
Principi aktiv : Ceftazidin pentahitrad 1.164g 1.164g.
Ekuivalente me Ceftazidim 1g 1g.

Shtesat:
flakoni i pluhurit : Sodio karbonat anidro.
Ampula e tretësit : ujë për përgatitje injektabël.

FORMA FARMACEUTIKE
Pluhur dhe tretës për solucione injektabël për përdorim intra muskular.
Kuti me 1 flakon prej 1g +1 ampulë tretësi prej 3 ml.
Pluhur dhe tretës për solucione injektabël për përdorim endovenoze.
Kuti me 1 flakon prej 1g +1 ampulë tretësi prej10 ml.
Pluhur dhe tretës për solucione për infuzione.

KATEGORIA FARMACEUTIKE
Antibiotik BETALAKTAMIK – CEFALOSPORINE

INDIKACIONET TERAPEUTIKE
Përdorim specifik në infeksionet bakteriale të rënda me origjinë nga Gram-negativet ose nga flora mikse në prezencë te Gram-negativëve rezistent ndaj antibiotikëve më të zakonshëm. Në mënyrë të veçantë preparati gjen indikacione në pacientet imuno depressive.

Profilaksia kirurgjike : Administrimi i TOTTIZIM është në gjëndje të reduktojë shfaqjen e infeksioneve post kirurgjikale në pacientët që janë nënshtruar ndërhyrjeve të kontaminuara ose që mendohet që janë të tilla.

KUNDËRINDIKACIONET:
Hipersensibilitet i njohur ndaj antibiotikeve të klasës së cefalosporinave.
Hipersensibilitet ndaj përbërësit aktiv ose ndaj shtesave.
Përgjithesisht i kundërindikuar në shtatëzani dhe në gjidhënie.

MASA PËR PËRDORIMIN
Para se të fillohet trajtimi me TOTTIZIM duhet të siguroheni se ai nuk ka patur ndonjë reaksion hipersensibiliteti nga ceftazidima, nga cefalosporinat,nga penicilinat ose nga medikamente të tjera.TOTTIZIM si të gjithë betalaktamiket duhet administruar me kujdes ne paciente te cilet kane shfaqur reaksione alergjike ndaj penicilines.Ne rast te reaksioneve alergjike duhet ndërprerë terapia dhe duhet filluar trajtimi i përshtashëm (adrenalinë, antihistaminike, kortikosteroide) dhe preparate të tjera të emergjencës.
Raste me kolit pseudomembranoz janë zbuluar gjatë përdorimit të cefalosporinave prandaj është e rëndësishme të merren në konsideratë për një diagnozë të tillë pacientët që shfaqin diarre gjatë terapisë.
Trajtimi me antibiotikë me spektër të gjërë alternon florën normale të kolonit dhe kjo mund të çojë në rritje të clostrideve.
Disa studime kanë evidentuar se një toksinë e prodhuar nga Clostridum difficile është shkaku kryesor i kolitit gjatë terapisë me antibiotikë.Raste të lehta të kolitit mund të zhduken me ndërprerjen e trajtimit.Këshillohet marrja e elektrolitëve dhe e proteinave kur manifestohen raste të lehta dhe të mesme të kolitit.Nëse koliti nuk shërohet me ndërprerjen e trajtimit ose nëse është rëndë nevojitet të merret vankomicina nga goja e cila është zgjedhja e duhur në këto raste.Duhen përjashtuar shkaqe të tjera të kolitit.Trajtimi i vazhdueshëm me doza të larta të cefalosporinave ose preparateve të tjera nefrotoksike si aminoglukozidet ose diuretikët(psh.furosemidi) mund të kenë efekt negativ në funksionin renal.Eksperienca klinike ka treguar se për këtë shkak ceftazidima mund të mos e zgjidhë nje problem nëse merret në doza të rekomanduara.(të larta)
Nuk është evidentuar që ceftazidima të ndikojë në funksionin renal në doza normale terapeutike.Ceftazidima ekskretohet me rrugë renale.Për këtë arsye si të gjithë antibiotiket që eleminohen me këtë rrugë në pacientët që janë me I.R.të formës së mesme ose të rëndë, rekomandohet të ulet doza për të shmangur pasojat klinIke si konvulsione ose shfaqje të tjera neurologjike.
Si të gjithë antibiotikët me spektër të gjërë, përdorimi i zgjatur i ceftazidimës favorizon rritjen e mikrorganizmave rezistente si(kandida dhe enterokokët) gjë e cila kërkon dhënien e dozave të përshtashme ose ndërprerjen e trajtimit.I duhet dhënë rëndësi kushteve të pacientit.
Si për të gjitha cefalosporinat dhe penicilinat me spektër të gjërë disa mikrorganizma si Enterobakter dhe Serratia të cilat në fillim janë të ndjeshme ndaj trajtimit të infeksioneve të tilla duhet vlerësuar mirë testi i sensibilitetit.

NDËRVEPRIMET:
Përdorimi i zgjatur dhe me doza të larta i preparateve nefrotoksike mund të ketë efekte negative mbi funksionin renal.Kloramfenikoli in vitro është antagonist i ceftazidimës dhe cefalosporinave të tjera.Kjo gjë nuk është vërtetuar klinikisht por duhet patur parasysh se mund të ndodhë kur këto dy antibiotikë përdoren së bashku.
Përdorimi i cefalosporinave mund të interferojë në rezultatet e disa provave laboratorike, duke shkaktuar pseudopozitivitet të glukozurisë me metodat e Benedikt, Fehlingdhr Clinitest por jo me metodat enzimatike.
Ceftazidima nuk ndërhyn në përcaktimin e kreatininës.

VËMENDJE E VEÇANTË:
Preparati mund të përdoret pa problem në pacientët me celiaki.

Shtatëzënia:
Eksperimentalisht nuk janë vërejtur efekte embriotoksike dhe teratogjene nga ceftazidima, megjithatë në gratë shtatëzëna dhe në fëmijërinë e hershme ceftazidima duhet përdorur vetëm në raste të domosdoshme dhe në kontrollin e mjekut.

Gjidhënia:
Ceftazidima ekskretohet në sasi të vogla në qumështin e nënës prandaj duhet dhënë me rezervë në gratë ne gjidhënie.

Efektet në aftësinë e dhënies së makinës:
Ceftazidima nuk ka efekte te tilla.

DOZAT,MËNYRA DHE KOHA E ADMINISTRIMIT
Ceftazidima administrohet me rrugë parenterale (endovenozë ose intramuskulare të thellë.)
Dozimi: Varet nga rëndesa, ndjeshmëria dhe tipi i infeksionit, nga mosha, funksioni renal dhe nga gjykimi i mjekut.

Rruga intramuskulare:

Të rritur: 1-3 g/ditë në 2-3 marrje.
Në trajtimin e riakutizimit të bronkitit kronik 1-3g/ditë në 1-3 marrje.

Fëmijët: 30-100 mg/kg/ditë në 2-3 marrje.
Doza e zakonshme është 50mg/kg/ditë në 2 marrje.
Nëse kërkohen doza më të rritura kalohet në rrugën endovenoze.

Rruga endovenoze:

Të rritur: 1-6 g/ditë.

Fëmijët: 30-100 mg/kg/ditë.
Në rastet me rëndësi të veçantë ( imunodepresive, fibroze kistike ose meningit ) doza mund të rritet deri në 150 mg/kg/ditë (6g/ditë ) në 3 marrje.

Të moshuarit:
Në të moshuarit duke marrë parasysh klirensin e reduktuar të ceftazidimës, doza maksimale ditore nuk duhet të kalojë 3 g, sidomos te ata më të medhenj se 80 vjeç.

Pacientët me dëmtime renale:
Ceftazidima ekskretohet nga veshkat ,dhe për këtë arsye duhet të reduktohet doza në pacientët me kompromentim të funksionit renal. Si fillim merret një dozë prej 1g. Për dozën mbajtëse duhet të referohemi te GFR.
Doza mbajtëse e ceftazidimës që rekomandohet në insufiçiencën renale.
Klirensi i kreatinines (ml/min)
Kreatinina serike mol/l(mg/dl)
Dozat unitare të rekomanduara (g)
Intervalet ndërmjet administrimeve (ore)
Në infeksionet e rënda mund të rritet me 50% të dozës unitare (të treguar ) në tabelë,ose mund të rritet frekuenca e marrjeve.Në këto raste duhen kontrolluar nivelet serike të ceftazidimes, vlera minimale e të cilës nuk duhet të kalojë 40 mg/l.

Profilaksia kirurgjikale.
Për të parandaluar infeksionet post operatore , në varësi të tipit, zgjatjes dhe rrezikut të kontaminimit nga operacioni 1 g i.m ose 1-2 g e.v në dozë të vetme ose në doza të përsëritura.

Hemodializa.
Gjysëmjeta plazmatike gjatë hemodializës varion 3-5 orë.
Pacientëve në dializë është e rëndësishme tju përsëritet në fund të çdo trajtimi dozat e treguara në tabelë.

Dializa peritoneale.
Ceftazidima mund të përdoret si në dializën peritoneale ashtu dhe në dializën peritoneale ambulatore continua (CAPD)
Ceftazidima mund të shtohet në solucionet për dialize peritoneale ( zakonisht 125-250 mg për çdo 2 litra të solucionit për dializë.)
Në pacientët me insufiçiencë renale në terapi intensive që i janë nënshtruar hemodializës ose hemofiltracionit me fluks të lartë administroni 1 g në ditë në një dozë të vetme ose të ndara.
Në rastet me hemofiltracion me fluks të ulët ndiqni dozimin e rekomanduar në rastin me funksion renal të ulur.
Në pacientët me hemofiltracion venovenoz dhe me hemodializë venovenoze ndiqni rekomandimet në tabelat e mëposhtme.
Dozimi i ceftazidimës në hemofiltracionin e vazhduar venovenoz.
Dozat mbajtëse (mg)për një cikël të ultra filtrimit(ml/min)
Funksioni renal rezidual(klirensi i kreatininës ml/min)
Dozat mbajtëse duhet të administrohen çdo 12 orë
Dozimi i ceftazidimës në hemodializën e vazhduar venovenoze.
Dozat mbajtëse (mg) për një cikël të fluksit të dializës.
1.0 litra/orë 2.0 litra/orë
Fluksi i ultrafiltrimit(l/orë)
Fluksi i ultrafiltrimit (l/orë)
Funksioni renal rezidual (klirensi i kreatinines ml/min)
Dozat mbajtëse duhet të administrohen çdo 12 orë.

Përgatitja e solucionit.
TOTTIZIM ndodhet në flakone të cilët përmbajnë një përzierje sterile të ceftazidimë dhe ujë për përgatitjen injektabël.Ngjyra e solucionit mund të luhatet nga e verdha e zbehtë në ngjyrë më të fortë në varësi të perqëndrimit, të tipit të tretësit ose nga kushtet e konservimit.

PAPËRPUTHSHMËRIA
Ceftazidima mund të tretet në lëngjet e zakonshme për infuzione duke përjashtuar solucionet e bikarbonat kaliumi në të cilat është më pak e qëndrueshme.Ceftazidima nuk duhet përzier me aminoglukozidet.Janë treguar raste të precipitimit të vankomicines me ceftazidimën kur ka lindur nevoja që këto dy antibiotikë të përdoren së bashku, prandaj në keto raste duhet përdorur një sasi e përshtashme e lëngut tretes.

PËRPUTHSHMËRIA:
Ceftazidima në përqëndrimet 1 mg/ml – 40 mg/ml është e përputhshme me.
Sodio cloruro 0,9% ; sodio lattato M/6 ; solucine Hartman ; destrosio 5% dhe sodio cloruro 0,225% ; destrosio 5% dhe sodio cloruro 0,45%; destrosio 5% dhe sodio cloruro 0,9%; destrosio 4% dhe sodio cloruro 0,18%; destrosio 10%; destrano 40 10% ne sodio cloruro 0,9%;destrano 40 10% ne destrosio 5%; destrano 70 6% ne sodio cloruro 0,9%; destrano 70 6% ne destrosio 5%.
Ceftazidima në përqëndrimet 0,05 mg/ml – 0,25 mg/ml përputhet me solucionin laktat per dializa intraperitoneale.
Ceftazidima për përdorim intramuskular mund të përzihet me lidokainë kloridrat 0,5% ose 1%.
Ceftazidima në përqëndrimin prej 4 mg/ml mund të përdoret me.
-hidrokortizon 1 mg/ml në sodio klorur 0,9% ose destrosio 5%.
-Cefuroksime 3 mg/ml në sodio klorur 0,9%.
-Cloxaciline 4 mg/ml në sodio klorur 0,9%.
-Heparine 10 UI/ml ose 50 UI/ml në sodio klorur 0,9%.
-Klorur kaliumi 10 mEq/l ose 40 mEq/l ne sodio klorur 0,9%.
500 mg ceftazidimë të përgatitur me 1,5 ml ujë për injeksione mund të perzihet me solucion të metronidazolit (500mg/100ml ) dhe secili ruan aktivitetin e vet.

MBIDOZIMI
Mbidozimi mund të shfaqet me shenja neurologjike si encefalopati, konvulsione dhe komë.Nivelet serike të ceftazidimës ulen nga dializa peritoneale dhe hemodializa.

EFEKTE TË PADËSHIRUARA
Reaksione lokale: Flebit dhe tromboflebit nga rruga endovenoze dhe dhimbje ose inflamacion nga rruga intramuskulare.
Reaksione të hipersensibilitetit: Rash urtikarioid ose makulopapular, temperaturë,prurit rrallë angioedemë dhe reaksione anafilaktike.
Reaksione gastro-intestinale: Diarre,nauzea,të vjella,dhimbje abdominale,rrallë kandidozë të kavitetit oral dhe kolit.
Reaksione gjenito-urinare: Kandidozë,vaginite, reaksione të traktit hepatobiliar dhe në pankreas.Shumë rrallë ikter.
Reaksione neurologjike: Dhimbje koke,marrje mendsh,parestezi dhe ndjesia e erës së keqe.Shfaqje më të rënda si konvulsione, encefalopati dhe komë janë vënë re në pacientë me I.R në të cilët doza e ceftazidimës nuk është përshtatur mirë.
Modifikim të parametrave laboratorike: Është vënë re eozinofili,pozitivitet i testit të Coombs, rrallë anemi hemolitike,trombocitoze, alterim të transaminazave (SGOT,SGPT) LDH,GGT dhe fosfatazës alkaline.Rritje tranzitore e azotemisë, amonemisë dhe kreatinines serike.Në më pak se 5% të pacientëve vihet re fallco positiv i testit të Coombs.
Respektimi i udhëzimeve të fletës së brendshme ul rrezikun e shfaqjes së efekteve të padëshiruara. Është e rëndësishme të komunikohet  me mjekun ose farmacistin për çdo efekt të padëshiruar edhe pse mund të mos jetë përshkruar ne fletën e brendshme.

SKADENCA DHE KONSERVIMI:
Shikoni datën e skadencës së treguar mbi kuti.
Mos e përdorni preparatin pas datës se skadencës.

KUJDESE TË VEÇANTA PËR KONSERVIMIN
Përpara se ta përgatisni, konservoni flakonet në mungesë të dritës dhe në një temperaturë nën 25 ºC.
Produkti në solucion, pas përgatisjes me ujë për rastet e injeksioneve ose me lëngjet per infuzione të përshtatshëm (për shembull; lëng fiziologjik, glukozë ose Sodio lattato) duhet të përdoret brenda 18 orësh nëse është konservuar në temperaturën e këshilluar dhe brenda 7 ditëve nëse është konservuar në temperaturën 4°C.
Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive