Tuesday, November 22, 2016

Nebilet (tableta)

1. ÇFARË ËSHTË NEBILET® DHE PËR ÇFARË PËRDORET
Nebilet® është një bar kardiovaskular (bllokues i beta-receptorëve), i cili pakëson presionin e rritur të gjakut dhe përmirëson hedhjen e gjakut nga zemra.

Nebilet® përdoret:
- për trajtimin e presionit të rritur të gjakut, që nuk shkaktohet nga çrregullimi i funksionit të organeve (hipertension esencial);
- për trajtimin e insufiçiencës kardiake kronike, të stabilizuar, të formës së lehtë dhe mesatare, si shtresë ndaj trajtimit standart në pacientët mbi 70 vjeç.

2. PËRPARA SE TË PËRDORNI NEBILET®

Mos përdorni Nebilet®:
- në rast se jeni alergjikë (të mbindjeshëm) ndaj lëndës vepruese, nebivolol hidroklorik, ose ndonjërit prej lëndëve të tjera përbërëse të Nebilet®;
- në rast se vuani nga çrregullime të funksionit të mëlçisë apo dëmtime të funksionit të mëlçisë (insufiçiencë hepatike);
- në rast se vuani nga insufiçienca kardiake akute (që shfaqet papritur), shoku kardiogjen ose pakësimi i menjëhershëm i sasisë së gjakut të hedhur nga zemra (debitit kardiak) që kërkon trajtim intravenoz më lëndë aktive të cilat rritin aftësinë e muskulit të zemrës për tu tkurrur (p.sh. dobutaminë).

Nebilet®, ashtu si edhe barnat e tjerë bllokues të beta-receptoëve, nuk duhet të përdoret në:

- disa tipe të çrregullimeve të ritmit të zemrës (sindroma e sinusit të sëmurë, përfshi bllokun SA);
- disa tipe të tjera të çrregullimeve të ritmit të zemrës (bllok AV i gradës së 2-të ose 3-të) të cilat nuk trajtohen njëkohësisht me vendosjen e një pacemaker (pejsmekeri);
- spazmat bronkiale dhe astmën bronkiale, përfshi episode të shkuara të tyre;
- disa tumore të patrajtuar të gjendrës mbiveshkore (feokromocitoma);
- kushtet e acidifikimit të skajshëm të gjakut (acidozë metabolike);
- rast se shpeshtësia e rrahjeve të zemrës, në kushte qetësie, përpara fillimit të trajtimit, është nën 60 rrahje në minutë (bradikardi);
- presioni i gjakut është tepër i ulët (hipotension, presioni arterial sistolik nën 90 mmHg);
- kushtet e çrregullimit të shprehur të qarkullimit të gjakut në gjymtyrët e sipërme ose të poshtme.

Tregoni kujdes të veçantë me Nebilet®
Paralajmërimet dhe përkujdesjet e mëposhtme vlejnë në përgjithësi për barnat beta bllokues, ashtu edhe për Nebilet®.
Nebilet® duhet të përdoret me kujdes të veçantë në kushte të caktuara. Njoftoni mjekun në rast se vuani apo gjatë trajtimit ju shfaqet një apo më tepër nga sëmundjet e mëposhtme:
- në rast se ju shfaqet një rënie e pazakontë e shpeshtësisë së rrahjeve të zemrës (bradikardi) më pak se 50 – 55 rrahje në minutë në qetësi dhe/ose shenja të tilla si marrje mendsh, dobësi apo paqëndrueshmëri gjatë ecjes;
- në rast se vuani nga sëmundje të zemrës (p.sh. angina pektoris, çrregullime të qarkullimit të gjakut në enët koronare, çrregullime të ritmit); në pacientët me çrregullime të qarkullimit të gjakut në enët koronare, trajtimi duhet të ndërpritet gradualisht, p.sh. përgjatë 1–2 javëve. Kur është e nevojshme, njëkohësisht mund të fillohet trajtimi zëvendësues;
- në rast se vuani nga çrregullime të qarkullimit të gjakut në gjymtyrët e sipërme ose të poshtme;
- në rast se vuani nga ankesa të vazhdueshme të frymëmarrjes, sidomos nga ngushtimi kronik i rrugëve të frymëmarrjes;
- në rast se vuani nga diabeti melit (sëmundja e sheqerit): Nebilet® nuk ka ndikim në nivelin e shqerit në gjak, por ai mund të fshehë shenjat e rënies së nivelit të sheqerit në gjak (nervozizëm, dridhje, shpejtim i pulsit); ndërkohë djerësitja si shenjë e rënies së nivelit të sheqerit në gjak nuk fshihet;
- në rast se vuani nga mbifunksioni i gjendrës tiroide: shpejtimi i pulsit (takikardia) si shenjë e sëmundjes mund të fshihet dhe në rast se përdorimi i Nebilet® ndërpritet menjëherë, shpeshtësia e rrahjeve të zemrës mund të rritet;
- në rast se vuani nga alergjitë: Nebilet® mund të fuqizojë reaksionet alergjike ndaj poleneve ose ndaj substancave të tjera ndaj të cilave ju mund të jeni alergjikë;
- në rast se vuani nga psoriaza: Pacientët që vuajnë ose kanë vuajtur nga psoriaza mund të përdorin Nebilet® vetëm pasi të jetë vlerësuar me kujdes raporti përfitime/rreziqe.
Ky produkt mjekësor përmban laktozë. Në rast se vuani nga intoleranca ndaj sheqernave përdorni Nebilet® vetëm pasi të jeni këshilluar më parë me mjekun.
Gjatë përdorimit të këtij bari është e nevojshme të bëhen kontrolle të rregullta te mjeku.

Fëmijët
Nuk janë kryer studime në fëmijë dhe të rinj me këtë bar. Për këtë arsye, përdorimi në këto grupmosha nuk është i këshilluar.

Të moshuarit
Në pacientët me presion gjaku të lartë:
Në pacientët mbi 65 vjeç këshillohet që doza fillestare të jetë më e vogël (shih Seksionin 3 “Si përdoret Nebilet®”). Në pacientët mbi 75 vjeç nevojitet një përdorim dhe mbikqyrje e kujdesshme nga ana e mjekut.
Në pacientët me insufiçiencë kardiake kronike:
Duke qenë se rritja e dozave deri në arritjen e dozës me të madhe të toleruar bëhet në mënyrë individuale për secilin pacient, nuk nevojiten përshtatje të mëtejshme të dozave (shih Seksionin 3 “Si përdoret Nebilet®”).

Shtatzania
Nebilet® mund të pëdoret gjatë shtatzanisë vetëm kur është absolutisht i domosdoshëm. Për këtë arsye, njoftoni mjekun në rast se jeni ose planifikoni të mbeteni shtatzënë. Ashtu si gjithë barnat e tjerë bllokues të beta-receptorëve, Nebilet® pakëson qarkullimin e gjakut në placentë, gjë që mund të shkaktojë vdekjen e fëmijës së palindur, kontraksione të parakohshme, aborte dhe lindje të parakohshme. Gjithashtu, efektet e padëshiruara, sidomos rënia e nivelit të sheqerit në gjak (hipoglicemia) dhe rrallimi i rrahjeve të zemrës (bradikardia), mund të shfaqen si tek fëmija i palindur, ashtu edhe tek i porsalinduri. Gjatë shtatzënisë duhet të mbikqyret dhe të kontrollohet qarkullimi i gjakut në mitër dhe placentë, si edhe rritja e fëmijës së palindur akoma. I porsalinduri, gjithashtu duhet të mbikqyret nga afër, sidomos gjatë tre ditëve të para të jetës.

Periudha e ushqyerjes me gji
Në rast se jeni duke ushqyer fëmijën me gji nuk duhet të përdorni Nebilet®. Ashtu si shumë barna të tjerë bllokues të beta-receptorëve, nebivololi ka mundësi të kalojë në qumështin e gjirit.

Drejtimi i automjeteve dhe përdorimi i makinerive
Nuk janë kryer studime lidhur me ndikimin e Nebilet® mbi aftësinë për të drejtuar automjetet ose përdorur makineritë. Kur drejtoni automjetet, kur përdorni makineritë ose kur punoni pa një mbështetje të sigurtë, nuk duhet të harroni që herë pas here mund të shfaqet marrje mendsh ose lodhje.

Ndërveprimet me barna të tjerë
Ndërveprimet e mëposhtme vlejnë në përgjithësi për barnat bllokues të beta-receptorëve, të tillë si Nebilet® për shembull.
Njoftoni mjekun ose farmacistin në rast se përdorni ose keni përdorur para pak kohësh barna të tjerë, përfshi edhe ato që merren pa recetë.

Nuk këshillohet përdorimi i njëkohshëm:
Antiaritmikët e klasës 1 (barna për trajtimin e çrregullimeve të ritmit të zemrës, të tillë si kinidina, hidrokinidina, cibenzolina, flekainidi, disopiramidi, lidokaina, meksiletina, propafenoni):
Nga marrja e njëkohshme shpeshtësia e rrahjeve të zemrës dhe hedhja e gjakut nga zemra (debitin kardiak) mund të pakësohen.
Antagonistët e kalciumit (kalcibllokuesit) e grupit të verapamil/diltiazem (barna kardiovaskularë):
Shfaqin efekte negative mbi veprimtarinë e zemrës; shpeshtësia e rrahjeve të zemrës mund të pakësohet.
Përdorimi intravenoz i verapamilit mund të shkaktojë një rënie të theksuar të presionit të gjakut dhe shfaqjen e disa çrregullimeve të ritmit të zemrës (bllok AV).
Barnat kundër hipertensionit që veprojnë në sistemin nervor qendror (klonidina, guanfacina, moksonidina, metildopa, rilmenidina):
Insuficienca kardiake mund të përkeqësohet. Ndërprerja e menjëhershme e këtyre barnave, sidomos përpara përfundimit të trajtimit me Nebilet®, shton rrezikun për një rritje të theksuar të presionit të gjakut (rikthim i hipertensionit).

Gjatë përdorimit të njëkohshëm duhet treguar kujdes i veçantë pasi:
Amiodaroni (bar për trajtimin e çrregullimeve të ritmit të zemrës):
Shpeshtësia e rrahjeve të zemrës mund të pësojë rënie të theksuar.

Anestetikët volatilë të halogjenuar:
Presioni i gjakut mund të pësojë rënie të theksuar. Mjeku anestezist duhet të njoftohet rreth trajtimit me Nebilet® përpara ndërhyrjes kirurgjikale.
Insulina dhe antidiabetikët oralë (barna për uljen e nivelit të rritur të sheqerit në gjak):
Megjithëse Nebilet® nuk ndikon në nivelin e sheqerit në gjak në të sëmurët diabetikë, disa shenja të rënies së nivelit të sheqerit në gjak (shpejtim i pulsit, rëndesë në zemër) mund të maskohen. Për këtë arsye, nevojitet një kontroll i rregullt i nivelit të sheqerit në gjak.
Gjatë përdorimit të njëkohshëm duhet mbajtur parasysh që:
Digitalikët (barna që veprojnë në zemër, të tillë si digitoksina ose digoksina):
Mund të pakësohet më tej pulsi.
Antagonistët e kalciumit (kalçibllokuesit) e grupit të dihidropiridine (barna kardiovaskularë, të tillë si amlodipina, felodipina, lacidipina, nifedipina, nikardipina, nimodipina, nitrendipina):
Shtohet rreziku për një rënie të theksuar të presionit të gjakut. Shtohet rreziku për një përkeqësim të hedhjes së gjakut nga zemra (debitit kardiak) në pacientë me insufiçiencë kardiake.
Antidepresantët triciklikë (barna për trajtimin e depresionit), barbituratet (barna për trajtimin e epilepsisë), fenotiazinat (barna për trajtimin e çrregullimeve psikiatrike):
Veprimi i Nebilet® mbi uljen e presionit të gjakut mund të shtohet.
Simpatomimetikët (barna për uljen e ejntjes së membranve mukoze, që zakonisht përmbahen në produktet mjekësore kundër kollës, pikat për hundë ose për kollë; frenuesit e oreksit, psikostimulantët, të tillë si amfetaminat):
Shtohet rreziku për rritje të presionit të gjakut, rënie të theksuar të rrahjeve të zemrës (bradikardi e shprehur) dhe bllokim të zemrës (një lloj çrregullimi i ritmit të zemrës).
Paroksetina, fluoksetina, tioridazina (barna për trajtimin e depresionit), kinidina (bar për trajtimin e çrregullimeve të ritmit të zemrës):
Shtohet rreziku për një rënie të theksuar të shpeshtësisë së rrahjeve të zemrës (bradikardi e shprehur) dhe efekte të tjera të padëshiruara.
Antiacidët (barna për trajtimin e aciditetit të shtuar të stomakut dhe urthit):
Nebilet® mund të përdoret njëkohësisht antiacidët me kusht që në qoftë se Nebilet® merret gjatë ushqimit, antiacidët të merren ndërmjet vakteve ushqimore.

3. SI PËRDORET NEBILET®
Përdoreni Nebilet® gjithmonë sipas udhëzimeve të mjekut. Në rast se nuk ndjeheni të sigurtë këshillohuni me mjekun ose farmacistin.

Në rast se mjeku nuk ju ka udhëzuar ndryshe, dozimi i zakonshëm është:
Trajtimi i presionit të rritur të gjakut
Të rriturit:
Doza e zakonshme është 1 tabletë Nebilet® (e barabartë me 5 mg nebivolol) në ditë.
Veprimi mbi presionin e rritur të gjakut vërehet pas 1 – 2 javë trajtim. Ka raste kur efekti optimal nuk shfaqet pa u mbushur 4 javë trajtim.
Shoqërimi me barna të tjerë kundër presionit të rritur të gjakut:
Barnat bllokues të beta-receptorëve mund të përdoren të vetëm ose së bashku (të shoqëruar) me barna të tjerë kundër presionit të rritur të gjakut. Deri tani, një veprim shtesë në pakësimin e presionit të rritur të gjakut është vërejtur vetëm gjatë shoqërimit të Nebilet® me 12.5 – 25 mg hidroklortiazid.
Pacientët me dëmtim të funksionit të veshkave (insufiçiencë renale):
Në rast se funksioni i veshkave tuaja është i dëmtuar, doza fillestare e këshilluar është ½ e tabletës Nebilet® (e barabartë me 2.5 mg nebivolol) në ditë. Kur është e nevojshme, doza ditore mund të rritet deri në 1 tabletë Nebilet® (e barabartë me 5 mg nebivolol).
Pacientët me dëmtim të funksionit të mëlçisë (insuficiencë hepatike):
Në rast se funksioni i mëlçisë suaj është i dëmtuar apo i çrregulluar, nuk duhet të përdorni Nebilet® (shih Seksioni 2. “Përpara se të përdorni Nebilet®”).

Pacientët e moshuar:
Në rast se jeni mbi 65 vjeç, doza fillestare e këshilluar është ½ tabletë Nebilet® (e barabartë me 2.5 mg nebivolol) në ditë. Kur është e nevojshme, doza ditore mund të rritet deri në 1 tabletë Nebilet® (e barabartë me 5 mg nebivolol). Duke qenë se përvoja në pacientët mbi 75 vjeç është akoma e kufizuar, është e nevojshme që trajtimi të jepet me kujdes dhe nën mbikqyrje nga afër.
Trajtimi i insufiçiencës kardiake kronike, të stabilizuar, të formës së lehtë dhe mesatare, si shtesë ndaj trajtimit standart, në pacientët mbi 70 vjeç. Pas fillimit të trajtimit të insuficiencës kardiake, mjeku mund ta rritë dozën gradualisht, deri sa të arrijë dozën mbajtëse optimale.
Ky bar mund të fillohet vetëm kur insufiçienca kardiake është e stabilizuar, d.m.th. që nuk ka pësuar përkeqësim (dekompensim akut) gjatë gjashtë javëve të fundit.
Në rast se jeni duke përdorur barna të tjerë kardiovaskularë (p.sh. barna që shtojnë vëllimin e urinës [diuretikë] dhe/ose digoksinë dhe/ose ACE inhibitorë dhe/ose antagonistë të receptorëve të angiotensinës-II), është e nevojshme që përshtatja përfundimtare e këtyre barnave të jetë kryer të pakën 2 javë përpara fillimit të trajtimit me Nebilet®.
Përshtatja (rregullimi) i dozës fillestare duhet të bëhet sipas regjimit të mëposhtëm, me intervale kohore 1–2 javore, dhe duke mbajtur parasysh tolerancën individuale ndaj dozës: – ¼ tabletë Nebilet® një herë në ditë (e barabartë me 1.25 mg nebivolol);
- të rritet, kur është e mundur, në ½ tabletë Nebilet® një herë në ditë (e barabartë me 2.5 mg nebivolol);
- të rritet, kur është e mundur, në 1 tabletë Nebilet® një herë në ditë (e barabartë me 5 mg nebivolol);
- të rritet, kur është e mundur, në 2 tableta Nebilet® një herë në ditë (e barabartë me 10 mg nebivolol);
Doza më e madhe (maksimale) e këshilluar është 10 mg nebivolol një herë në ditë. Me qëllim që të siguroheni që gjendja juaj shëndetësore (sidomos presioni i gjakut, shpeshtësia e rrahjeve të zemrës, ritmi i zemrës dhe shenjat e përkeqësimit të insuficiencës kardiake) mbetet e qëndrueshme (nuk pëson ndryshime) këshillohet që të jeni nën mbikqyrjen e një mjeku me përvojë 2 orë pas marrjes së dozës së parë, si edhe sa herë që shtoni dozën.
Në rast se ju shfaqen efekte të padëshiruara, rritja e mëtejshme e dozës, me qëllim arritjen e dozës më të madhe të këshilluar, bëhet e pamundur. Megjithatë, kur është e nevojshme, mjeku mund të pakësojë gradualisht dozën e arritur, ose mund ta rrisë përsëri atë.
Trajtimi me Nebilet® nuk duhet të ndërpritet në mënyrë të menjëhershme pasi ky veprim mund të shoqërohet me një përkeqësim të përkohshëm të insufiçiencës kardiake. Në rastet kur ndërprerja e barit është e nevojshme, mjeku do t’ju këshillojë një pakësim gradual të marrjes, nëpërmjet përgjysmimit çdo javë të dozës.
Pacientët me dëmtim të funksionit të veshkave (insufiçiencë renale):
Në pacientët me dëmtim të lehtë deri mesatar të funksionit të veshkave nuk nevojitet ndonjë përshtatje e dozave, pasi në çdo rast, rritja e dozave drejt dozës më të madhe të tolerueshme, bëhet mbi baza individuale. Në rast se funksioni i veshkave është shumë i dëmtuar (kreatinina në serum > 250 Jmol/l), ju nuk duhet të përdorni Nebilet®, pasi në këto kushte mungon përvoja.
Pacientët me dëmtim të funksionit të mëlçisë (insufiçiencë hepatike):
Në rast se funksioni i mëlçisë tuaj është i dëmtuar, nuk duhet të përdorni Nebilet® (shih Seksioni 2. “Përpara se të përdorni Nebilet®”).

Pacientët e moshuar:
Me qenë se rritja e dozave drejt dozës më të madhe të tolerueshme, bëhet mbi baza individuale, nuk është e nevojshme përshtatja e dozave.

Mënyra e përdorimit
Tableta mund të merret njëkohësisht me ushqimin.
Është mirë që doza e përshkruar të merret në të njëjtën orë të ditës.
Tableta duhet të gëlltitet pa u përtypur, e shoqëruar me një sasi të mjaftueshme lëngu, p.sh. një gotë me ujë.

Ndarja e tabletës:
Tableta vendoset mbi një sipërfaqe të sheshtë dhe të fortë, me anën ku gjendet e thelluara me formën e kryqit të vendosur lart. Tableta mund të ndahet në dy pjesë të barabarta duke ushtruar presion me të dy gishtat tregues (shih figurat 1 dhe 2), në drejtimin poshtë. Për të përftuar çerek tablete, përsëritet veprimi i mësipërm, duke vepruar mbi gjysmën e tabletës.
Kohëzgjatja e trajtimit me Nebilet® varet nga natyra e sëmundjes. Ajo përcaktohet nga mjeku dhe mund të vazhdojë për vite me rradhë. Përvoja ka treguar që presioni i lartë i gjakut (hipertensioni) ose insufiçienca kardiake mund të kenë nevojë për trajtim gjatë gjithë jetës.
Efekti antihipertensiv (ulës i presionit të rritur) ruhet edhe gjatë trajtimit afatgjatë.

Në rast se merrni Nebilet® më tepër nga sa nevojitet:
Nuk ka të dhëna lidhur me mbidozimin e Nebilet®.
Shenjat e mbidozimit të barnave bllokues të beta-receptorëve janë ulja e shpeshtësisë së pulsit, rënia e presionit të gjakut, spazmat (ngushtimi) i rrugëve të frymëmarrjes dhe shfaqja papritur e insufiçiencës kardiake.
Në rast se dyshohet mbidozimi me Nebilet®, njoftoni menjëherë mjekun. Ndërkohë, derisa të vijë mjeku, ju duhet të përpiqeni për të penguar përthithjen e mëtejshme të lëndës vepruese nga trakti tretës në gjak duke përdorur karbon mjekësor të aktivizuar ose barna laksativë.

Në rast se harroni të merrni dozën ose merrni doza të vogla të Nebilet®:
Në rast se merrni një dozë të vogël ose harroni ta merrni atë, një apo disa herë, efekti i Nebilet® mund të dobësohet. Për pasojë, ankesat tuaja do të shtohen, p.sh. presioni i gjakut do të rritet ose insuficienca kardiake do të përkeqësohet. Në rast se nga ora kur duhej të merrej doza kanë kaluar shumë kohë, mos e merrni fare dozën e harruar, por thjesht merrni dozën e rradhës ditën tjetër, në orarin e duhur. Në asnjë rast nuk duhet të merrni disa doza menjëherë, me qëllim që të kompensoni dozën e harruar.

Në rast se ndërprisni marrjen e Nebilet®:
Në rast se trajtimi ndërpritet menjëherë ose ndalohet në mënyrë të parakohshme është e pritshme që ankesat tuaja të shtohen. Në asnjë rast nuk duhet të ndryshoni dozën ditore ose të ndërprisni menjëherë trajtimin pa u këshilluar më parë me mjekun.

4. EFEKTET E PADËSHIRUARA TË MUNDSHME
Si të gjithë barnat, Nebilet® mund të shkaktojë efekte të padëshiruara, megjithëse ato nuk shfaqen tek çdokush.
Vlerësimi i efekteve të padëshiruara është bërë sipas shpeshtësisë së mëposhtme:
Shumë të zakonshme: Më shumë se 1 në 10 pacientë të trajtuar.
Të zakonshme: Më pak se 1 në 10, por më shumë se 1 në 100 pacientë të trajtuar.
Jo të zakonshme: Më pak se 1 në 100, por më shumë se 1 në 1,000 pacientë të trajtuar.
Të rralla: Më pak se 1 në 1,000, por më shumë se 1 në 10,000 pacientë të trajtuar.
Shumë të rralla: Më pak se 1 në 10,000 pacientë të trajtuar, përfshi edhe rastet e veçuara.

Efektet e padëshiruara
Efektet e padëshiruara, që vërehen gjatë trajtimit të presionit të rritur të gjakut ose insufiçiencës kardiake, për shkak të dallimeve ndërmjet këtyre dy sëmundjeve, trajtohen të veçuara.
Shumica e efekteve të padëshiruara janë të formës së lehtë deri mesatare.

Efektet e padëshiruara të vërejtura, të rreshtuara sipas klasave të sistemeve të organeve dhe shpeshtësisë, paraqiten më poshtë:

Në pacientët me presion të rritur të gjakut
Çrregullime psikiatrike:
Jo të zakonshme: Makthe gjatë gjumit, depresion.
Çrregullime të sistemit nervor:
Të zakonshme: Dhimbje koke, marrje mendsh, ndjesi të pazakonta në gjymtyrët e sipërme dhe të poshtme, të tilla si mpirje, ndjesi të ftohti, mizërie (parestezi).
Shumë të rralla: Të fikët
Çrregullime të syve:
Jo të zakonshme: Çrregullime të pamjes
Çrregullime kardiake:
Jo të zakonshme: Rënie e pazakontë e shpeshtësisë së pulsit, insufiçiencë kardiake, çrregullime të ritmit të zemrës (ngadalësim i përcjellshmërisë AV / bllok AV)
Çrregullime vaskulare:
Jo të zakonshme: Rënie e theksuar e presionit të gjakut, shfaqje ose intensifikim i çalimit të herëpashershëm (claudicatio intermittens)
Çrregullime respiratore, të gjoksit dhe mediastinit:
Të zakonshme: Vështirësi në frymëmarrje (dispne)
Jo të zakonshme: Ngushtim spastik i bronkeve
Çrregullime gastrointestinale:
Të zakonshme: Kapsllëk, të përziera, diarre,
Jo të zakonshme: Çrregullime të tretjes, shtim i gazrave, të vjella,
Çrregullime të lëkurës dhe indit nënlëkurë:
Jo të zakonshme: Të kruara, reaksione eritematoze (skuqje të lëkurës)
Shumë të rralla: Enjtje e lëkurës dhe e membranave mukoze si pasojë e grumbullimit të lëngjeve në inde (edemë angioneurotike), përkeqësim i psoriazës
Çrregullime të sistemit riprodhues dhe gjinjve:
Jo të zakonshme: Impotencë
Çrregullime të përgjithshme:
Të zakonshme: Lodhje, enjtje e këmbëve si pasojë e grumbullimit të lëngjeve (edema). Efektet e padëshiruara të mëposhtme gjithashtu janë raportuar për disa barna bllokues të beta-receptorëve:
Haluçinacione, psikoza, konfuzion, çrregullime të qarkullimit të gjakut në anësitë e sipërme dhe të poshtme (duar dhe këmbë të ftohta/të mavijosuara, përfshi edhe sindromën Raynaud), tharje të syve, si dhe formim anormal i indit lidhor në sy dhe membranën (toksicitet okulomukokutan i tipit të praktololit).

Në pacientët me insuficiencë kardiake kronike
Çrregullime të sistemit nervor:
Shumë të zakonshme: Marrje mendsh
Çrregullime kardiake:
Shumë të zakonshme: Rënie e pazakontë e shpeshtësisë së pulsit
Të zakonshme: Përkeqësim i insufiçiencës kardiake, rënie e presionit të gjakut gjatë qëndrimit në këmbë (hipotension ortostatik), bllok AV i gradës së parë (çrregullim i ritmit të zemrës)
Çrregullime të përgjithshme:
Të zakonshme: Intolerancë ndaj barit, enjtje e këmbëve si pasojë e grumbullimit të lëngjeve (edema)

Masat kundërshtuese
Në rast se gjatë trajtimit vëreni shfaqjen e efekteve të padëshiruara apo ndryshime të tjera të pazakonta njoftoni menjëherë mjekun. Mjeku do të përcaktojë shkallën e ashpërsisë së tyre, si edhe llojin e masave kundërshtuese që duhet të merren.
Në rast se efektet e padëshiruara bëhen serioze, ose ju shfaqet ndonjë efekt i padëshiruar që nuk është përshkruar në këtë fletëudhëzim njoftoni menjëherë mjekun ose farmacistin.

5. SI RUHET NEBILET®
Të mbahet në vende që nuk shihen dhe nuk mund të arrihen nga fëmijët.
Mos e përdorni Nebilet® pas kalimit të datës së skadencës të shënuar si në blister, ashtu edhe në kuti.

6. TË DHËNA TË TJERA
Lënda vepruese e këtij produkti mjekësor është nebivololi hidroklorik.
1 tabletë Nebilet® përmban 5 mg nebivolol (2.5 mg D-nebivolol dhe 2.5 mg L-nebivolol, secili në trajtën e nebivololit hidroklorik).

Lëndë të tjera shtesë (eksipientë) janë:
Polisorbat 80, hipromelozë, laktozë monohidrat, niseshte misri, kroskarmelozë natriumi, celulozë mikrokristaline, silicë koloidale anhidër, stearat magnezi(Ph. Eur.) [vegjetal].
Tabletat e Nebilet® kanë formë të rrumbullakët, lehtësisht konvekse në të dyja anët, me një të thelluar në trajtën e kryqit në njërën anë.
Paketimet janë me madhësi 7, 14, 28, 30, 50, 56, 100, 500 tableta.
Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive