Monday, November 14, 2016

HCTad 25 mg

1. Ç’ËSHTË HCTAD 25 MG DHE PËR SE PËRDORET
HCTad 25 mg është një ilaç nga grupi diuretikëve.
HCTad 25 mg përdoret për të trajtuar:

tension të lartë gjaku ( hipertoni arteriale ).
mbajtjen e lëngjeve në indet si pasojë të një sëmundjeje të zemrës, mëlçise ose veshkave (edema kardiake, hepatike dhe renale).
2. PARA SE TA MERRNI HCTAD 25 MG
Mos merrni HCTad 25 mg :

në qoftë se jeni alerglik ( tepër i ndjeshëm ) ndaj hidroklorotiazidit, tiazidëve të tjerë ose sulfonamidëve ose njërit prej përberësve tjerë të HCTad 25 mg;
në qoftë se keni çrregullime të rënda të funksionit te veshkave ( insuficiencë renale me prodhimin e urinës shumë të kufizuar ose mungues ( oliguri ose anuri ); pastrimi i kreatininës nen 30 ml / min dhe / ose kreatininë serumi mbi 1,8 mg / 100 ml ).
në qoftë se keni një malcim akut të veshkave ( glomerulonefri );
në qoftë se keni një dështim të mëlçisë me vetëdije të dobët ( komë dhe parakomë hepatike );
në qoftë se vuani nga pamjaftueshmëri  kaliumi ( hipopotasemi );
në qoftë se vuani nga pamjaftueshmeri natriumi ( hiponatremi );
në qoftë se keni një sasi të zvogëluar gjaku qarkullues ( hipovolemi );
në qoftë se keni nivele të shtuara kalciumi në gjak ( hiperkalcemi );
në qoftë se vuani nga cerma.
Kini kujdes të veçantë me HCTad 25 mg

në qoftë se keni një tension gjaku shumë të ulet ( hipotoni );
në qoftë se vuani nga çrregullime të qarkullimit cerebrovaskular;
në qoftë se keni një sëmundje të venave koronare;
në qoftë se keni diabet, ose një diabet që ende nuk është shfaqur ( diabetes mellitus i dukshem ose i fshehtë; verifikime të rregullta të nivelit  të sheqerit në gjak );
në rastin e funksionit të kufizuar të veshkave ( me kreatinine serumi prej 1,1 – 1,8 mg / 100 ml ose një kufizim të vogël të pastrimit te kreatininës prej 30 – 60 ml / min );
në qoftë se keni funksionin e mëlçisë të kufizuar.
Në rastet e pamjaftueshmërisë së veshkave ( filtrat glomerular nën 30 ml / min dhe / ose kreatininë serumi mbi 1,8 mg / 100 ml ), HCTad 25 mg është i paefektshëm dhe, me uljen e mëtejshme të kuotës se filtrimit glomerular, madje i dëmshëm.
Në rastet e abuzimit kronik te ilaçeve diuretike mund të zhvillohet sindroma ” pseudo-Bartter” bashkë me mbajtjen rezultuese të ujit në indet e trupit ( edemë ).
Këto mbledhje uji ( edema ) janë një manifestim i një rritjeje renini, që rezulton në hiperaldosteronizëm dytësor.
Gjatë terapisë afatgjatë me HCTad 25 mg, elektrolitët e serumit ( veçanërisht jonet e kaliumit, natriumit, kalciumit ) si dhe kreatinina dhe ureja, lipidet e serumit ( kolesterinë dhe trigliceride ), nivelet e acidit urik dhe të sheqerit të gjakut duhet të verifikohen në intervale të rregullta.
Gjatë trajtimit me HCTad 25 mg, duhet të siguroni që të pini sasi të mjaftueshme dhe të konsumoni ushqime që përmbajne shumë kalium për shkak të humbjes së shtuar kaliumit ( p. sh. banane, perime, arra ).
Humbjet e kaliumit mund të ulen ose të parandalohen edhe me anë të një terapie të njëanshme me diuretikë që e ruajnë kaliumin.
Në qoftë se frenues të ACE-së ( p. sh. captopril, enalapril ) merren në të njëjtën kohë gjatë trajtimit me HCTad 25 mg, ekziston rreziku i një rrënieje të tepërt  të tensionit të gjakut në fillim të trajtimit.
Për këtë arsye, trajtimi diuretik duhet të ndërpritet për 2-3 ditë para fillimit të terapisë me një frenues të ACE – së për të zvogëluar mundësinë e hipotonisë në fillim të terapisë.
Në qoftë se keni diabetes mellitus të dukshëm ose të fshehtë, duhet të kryhen verifikime të rregullta të nivelit të sheqerit të gjakut.
Pas një trajtimi afatgjatë, terapisë me HCTad 25 mg duhet t’i jepet fund gradualisht.
Në raste çrregullimesh të funksionit të mëlçisë ose të veshkave, doza e HCTad 25 mg duhet të përshtatet në përputhje me ashpërsinë e çrregullimit.
Për pacientë me një mbledhje të tepërt uji si rezultat i dobësisë së muskulit të zemrës ( dekompensim i rëndë kardiak ), thithja e HCTad 25 mg mund të jetë shumë e zvogëluar.

Shënime të veçanta
Terapia duhet të ndalet në raste:

çrregullimi të metabolizmit të elektroliteve, që i reziston terapisë
çrregullime ortostatike
reagimesh alergjike
shqetësimesh të forta gastrointestinal
çrregullimesh të sistemit nervor qendror
pankreatiti
ndryshimesh të numrit të qelizave të gjakut (anemi, leukopeni, trombocitopeni)
kolekistiti akut
zhvillimit të vaskulitit
perkeqësimit të një miopie ekzistuese
koncentrimit të kreatininës së serumit prej mbi 1,8 mg/100 ml ose pastrimit të kreatininës prej më pak se 30 ml/min.
Pacientë te moshuar
Gjatë trajtimit të pacientëve të moshuar duhet tu kushtohet vëmendje kufizimeve të mundshme të funksionit të veshkave ( shih udhëzimet e dozimit në 3, “Si ta merrni HCTad 25 mg” ).

Efekte në raste abuzimi për qëllime dopingu
Përdorimi i HCTad 25 mg mund të shkaktojë rezultate positive në testet e dopingut.

Marrja e ilaçeve të tjera
Ju lutem njoftojeni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se merrni / përdorni ose keni marrë / përdorur së fundi  ilaçe të tjera, duke perfshirë ilaçe që merren pa recetë.
Efekti i HCTad 25 mg i uljes së tensionit të gjakut mund të përforcohet nga diuretikë të tjerë, ilaçe për uljen e tensionit, bllokues beta – receptorësh, nitrate, barbiturate, fenotiazina, ilaçe antidepresive triciklike, vasodilatorë ose konsumi i alkoholit.
Gjatë trajtimit me HCTad 25 mg dhe dhënies shoqëruese të frenuesve të ACE-së ( p. sh. captopril, enalapril ) ekziston edhe rreziku i një rrënieje ekstreme të tensionit të gjakut në fillim të trajtimit dhe i një përkeqësimi të funksionit të veshkave.
Prandaj trajtimi me diuretikë duhet të ndërpritet për 2 – 3 ditë para fillimit të terapisë me një frenues të ACE – së për të zvogëluar mundësinë e hipotonisë në fillim të terapisë.
Salicilate dhe antiflogjistikë të tjerë josteroidalë ( p. sh. indometacin ) mund të ulin efektin anti -hipertensiv dhe diuretik të HCTad 25 mg.
Kur salicilatet merren në doza të larta, efekti helmues i salicilateve mbi sistemin nervor qendror mund të përforcohet.
Në pacientët që zhvillojnë hipovolemi gjatë terapisë me HCTad 25 mg, dhënia e njehershme e antiflogjistikëve josteroidalë mund të shkaktojë deshtimin akut të veshkave.
Ka një risk të shtuar të zhvillimit të niveleve te rritura të sheqerit të gjakut ( hiperglikemi ) gjatë dhënies së njëhershme të HCTad 25 mg dhe bllokuesve beta – receptorësh.
Efekti i insulines ose antidiabetikeve gojorë, ilaçeve që ulin acidin e urines, noradrenalinës dhe adrenalinës mund të dobësohet gjatë dhënies së njëhershme të HCTad 25 mg.
Gjatë trajtimit të njëhershëm me glikoside kardiake duhet të kihet parasysh që çdo pamjaftueshmeri kaliumi ( hipopotasemi ) dhe / ose çdo pamjaftueshmëri magnezi ( hipo-magnezemi ) që zhvillohet gjatë terapisë me HCTad 25 mg shton ndjeshmerinë e muskullit të zemrës ndaj glikosideve kardiake, gjë që përforcon efektet dhe efektet anësore të glikosideve kardiake.
Dhënia e njëhershme e HCTad 25 mg me diuretike që shtojnë nxjerrjen e kaliumit ( p. sh. furosemid ) ose me glukokortikoidë, ACTH, karbenoksolon, peniciline G, salicilate, amfotericin B ose laksativë mund të shkaktojë humbjen e shtuar të kaliumit.
Gjatë dhënies së njëhershme të citostatikëve ( p. sh. ciklofosfamid, fluoruracil, metotreksat ) duhet parashikuar një helmueshmeri të shtuar të palcës së eshtrave ( veçanërisht një ulje të disa rruazave të bardha të gjakut ( granulocitopeni ).
Për shkak të nxjerrjes së zvogëluar të Iitiumit, dhënia e njëhershme e HCTad 25 mg dhe litiumit shkakton nië rritje të efektit të tij dëmtues të zemrës dhe nervave ( kardiotoksik dhe neurotoksik ).
Efekti i relaksuesve të muskujve të tipit “curare”, që mund të jepet gjatë disa operacioneve, mund të shtohet ose zgjatet nga HCTad 25 mg.
Në situata kur trajtimi me HCTad 25 mg nuk mund të nderpritet para dhënies së relaksuesve të muskujve të tipit “curare”, anestezisti duhet të informohet për trajtimin me HCTad 25 mg.
Përdorimi i njehershëm i kolestiraminës ose kolestipolit zvogëlon thithjen e HCTad 25 mg.
Gjate dhënies së njëhershme të metildopës ka pasur raste individuale të shkatërrimit të rruazave të kuqe të gjakut ( hemolizë ) si pasojë e formimit të antitrupeve kundër hidroldorotiazidit.

Shtatzania dhe dhënia e gjirit
Duhet ta njoftoni mjekun tuai në qoftë se jeni shtatzenë ose mendoni që mund të jeni shtatzënë.
Zakonisht mjeku juaj do t’ju rekomandojë të merrni nje ilaç tjeter në vend të HCTad 25 mg sepse HCTad 25 mg nuk rekomandohet gjatë shtatzanisë.
Arsyeja është që HCTad 25 mg e kapërcen placentën,dhe përdorimi i tij pas muajit të tretë të shtatzanisë mund të shkaktoje efekte potencialisht të dëmshme fetale dhe embrionale.
Substanca aktive nuk duhet të jepet gjatë dhënies së gjirit sepse mund të pengojë prodhimin e qumështit.
Pyeteni mjekun ose farmacistin tuaj për këshilla para se të merrni / përdorni ndonjë ilaç.

Ngjarja dhe përdorimi i makinave
Trajtimi me këtë ilaç kërkon kontrolle të rregullta mjekësore.
Edhe kur përdoret në përputhje me udhezimet, ky ilaç mund të ndryshojë reagimet tuaja në atë përmasë që aftësia juaj për të ngarë një veturë të motorizuar ose për të përdorur makineri ose për të punuar në vende pa mbeshtetje të sigurtë mund të jetë e dobesuar.
Kjo i takon veçanërisht fillimit të trajtimit, shtimit të dozës, ndryshimit të preparatit ose marries bashkë me alkohol.

Informacion i rëndësishëm për disa nga përbërësit e HCTad 25 mg
Ky produkt mjekesor përmban laktozë.
Prandaj, në qoftë se dini që vuani nga intoleranca ndaj ndonjë sheqeri, duhet ta merrni HCTad 25 mg vetëm pas konsultimit me mjekun tuaj.

3. SI TA MERRNI HCTAD 25 MG
Merreni HCTad 25 mg gjithmonë tamam ashtu siç jua tha mjeku.
Në qoftë se nuk jeni të sigurtë duhet ta verifikoni me mjekun ose farmacistin tuaj.
Udhëzimet vijuese të dozimit vlejnë nëse mjeku juaj nuk jua ka parashkruar ndryshe marrjen e HCTad 25 mg.
Dozimi duhet të përcaktohet individualisht, sidomos pasi trajtimi ka dalë i suksesshëm.
Vlejnë  dozat vijuese si orientim:
Hibertoni arteriale:  Si rregull duhet të merret 1 x 1 hap HCTad 25 mg ( që u përgjigjet 25 mg hidroklortiazid) për ditë.
Edema kardiake, hepatike dhe renale:  Në fillim të trajtimit, si rregull duhet të merret 1 x 1 hap HCTad 25 mg ( që u përgjigjet 25 mg hidroklorotiazid ) për ditë.
Në qoftë se efekti nuk është i mjaftueshëm, doza mund të rritet deri  1 x 3 hape HCTad 25 mg ( që u përgjigjet 75 mg hidroklorotiazid ) për dite.
Në  raste jo të rënda, hapet mund të merren periodikisht çdo të dytën ose të tretën ditë.
Në raste çrregullimesh të funksionit të mëlçisë ose të veshkave, doza e HCTad 25 mg duhet të përshtatet në përputhje me kufizimin e funksionit.
Për paciente me një mbledhje të tepërt uji si rezultat i dobësisë së muskulit të zemrës ( dekompensim i rende kardiak ), thithja e HCTad 25 mg mund të jetë shumë e zvogëluar.

Mënyra e dhënies
Hapet duhet të gëlltiten të tëra ( pa u përtypur ) në mëngjes me një sasi të mjaftueshme lëngu.

Kohëzgjatja e trajtimit
Kohëzgjatja e trajtimit ështe e pakufizuar dhe varet nga lloji dhe serioziteti i sëmundjes.
Pas një trajtimi afatgjatë, terapisë me HCTad 25 mg duhet ti jepet fund gradualisht.
Ju lutem bisedoni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se keni përshtypjen që efekti i HCTad 25 mg është tepër i fortë ose tepër i dobët.

Në qoftë se merrni më shumë HCTad 25 mg sa duhet
Në qoftë se dyshohet për një mbidozë HCTad 25 mg, njoftoni menjeherë mjekun tuaj,i  cili do të vendosë për masat që mund të jenë të nevojshme në varësi të simptomave.
Në raste helmimi dhe / ose simptomash te rënda duhet një trajtim të menjëhershëm mjekësor.
Imazhi klinik në raste mbidoze akute ose kronike varet nga sasia e lëngjeve dhe elektrolitëve që u humbën.
Kur humbja e lëngjeve dhe natriumit është e konsiderueshme, një mbidozë mund të çojë deri tek etja, një ndjenjë dobësie dhe marramendjeje, dhembje muskulore dhe ngërçe muskulore ( p. sh. ngërçe të pulpës ), dhembje koke, rrahje zemre e përshpejtuar, hipotoni dhe çrregullime ortostatike.
Pasojat e dehidratimit dhe vëllimit të reduktuar gjaku mund të jenë koncentrimi i gjakut, spazma, turbullimi, letargjia, gjendja e hutuar, kolapsi i qarkullimit dhe dështimi akut i veshkave.
Hipopotasemia mund të çojë deri  te lodhja, dobësia muskulore, parestezia, parera, apatia, meteorizmi dhe kapsileku ose çrregullime të ritmit kardiak.
Humbja e rëndë e kaliumit mund të çojë deri te ngatërrimi paralitik i zorrëve ose vetedija e dobët ose bile koma hipopotasemike.

Në qoftë se harroni ta merrni HCTad 25 mg
Mos merrni një dozë të dyfishtë ose shumëfishtë për të kompensuar një apo disa doza të harruara, por vazhdojeni trajtimin me dozën e parashkruar.

Në qoftë se ndoni marrjen e HCTad 25 mg
Nuk duhet ta ndërprisni ose mbaroni trajtimin me HCTad 25 mg pa konsultuar së pari mjekun tuaj!
Në qoftë se keni ndonjë pyetje të mëtejshme për përdorimin e këtij produkti, pyeteni mjekun ose farmacistin tuaj.

4. EFEKTE TË MUNDSHME ANËSORE
Si të gjitha ilaçet, HCTad 25 mg mund të shkaktojë efekte anësore, ndonëse jo të gjithe pacientët i pësojnë.
Për vlerësimin e efekteve anësore përdoren frekuencat vijuese:

Shumë të zakonshme: me shumë se 1 nga 10 pacientë
Të zakonshme: më pak se 1 nga 10, por më shumë se 1 nga 100 pacientë
Të pazakonshme: më pak se 1 nga 100, por më shumë se 1 nga 1000 paciente
Të rralla: më pak se 1 nga 1000, por më shumë se 1 nga 10.000 pacientë
Shumë të rralla: më pak se 1 nga 10.000 paciente, të panjohura (nuk mund të vlerësohen nga të dhënat në dispozicion)
Gjatë përdorimit të vazhdueshëm afatgjatë te HCTad 25 mg, çrregullime te metabolizmi të lëngjeve dhe elektrolitëve janë të zakonshme, veçanërisht nivele të reduktuara kaliumi dhe natriumi ( hipopotasemi dhe hiponatremi ), nivele të reduktuara magnezi dhe kloridi dhe nivele të shtuara kalciumi në gjak ( hipomagnezemi, hipokloremi, hiperkalcemi ).
Me dozime të larta mund të ndodhë humbja e lëngjeve dhe natriumit, që shkaktohet nga diureza e shtuar.
Kjo humbje manifestohet nganjëhere si thatësi goje dhe etje, një ndjenjë dobësie dhe marramendje, dhembje muskulore dhe ngërçe muskulore ( p. sh. ngërçe te pulpes ), dhembje koke, nervozizëm, rrahje zemre, tension i reduktuar gjaku ( hipotoni ) dhe çrregullime qarkullimi me tension të reduktuar gjaku gjatë kalimit nga pozita e shtrirë në pozitën në këmbë ( çrregullime ortostatike ).
Në raste nxjerrjeje të tepërt urine, dehidrimi dhe sasia e zvogëluar e gjakut që qarkullon ( hipovolemi ) mund të çojnë ne trashimin e gjakut (hemokoncentrim)dhe në raste të rralla në kriza(spazma), turbullim, gjendje të hutuar, kolaps qarkullimi dhe deshtim akut të veshkave dhe si pasoje të hemokoncentrimit-trombosa dhe emboli, vecanërisht në pacientë të moshuar ose në pacientë me sëmundje venoze.
Pasojat e hipopotasemisë mund të jenë lodhja, pergjumesia, dobesia muskulore, çrregullime ndijore në gjymtyrat ( parestezia ), paraliza ( pareza ), apatia, adinamia e muskulaturës së lëmuar me kapsllëk dhe me mbledhje të tepërt gazi në traktin gastrointestinal (meteorizmi) ose çrregullime të ritmit kardiak. Humbjet e rënda të kaliumit mund të çojnë deri tek enteropareza e pjesshme ( nëngatërrim i zorrëve ) ose bile kapslleku i zorreve ( ngatërrim paralitik i zorreve ), vetëdija e dobët ose madje koma.
Mund të ketë ndryshime të EKG-në dhe ndjeshmeri të shtuar ndaj preparateve me digitalis ( ndjeshmëri ndaj glikozidës ).
Nxjerrja e shtuar e magnezit në urine ( hipermagneziuri ) është e zakonshme dhe shfaqet vetëm nganjeherë si defiçit magnezi në gjak ( hipomagnezemi ) sepse magnezi mobilizohet nga eshtrat.
Si pasojë e humbjes në elektrolitëve dhe fluidëve mund të zhvillohet një alkaloze metabolike, ose një alkalozë metabolike ekzistuese mund të përkeqesohet.
Niveli i shtuar i acidit të urinës në gjak ( hiperuricemi )shfaqet shpesh.
Kjo mund të çojë deri te kriza cerme në paciente të predisponuar.
Gjatë trajtimit me HCTad 25 mg shfaqen shpesh nivele të rritura të sheqerit të gjakut ( hiperglikemi ) dhe një nxjerrje e shtuar e sheqerit në urinë ( glikozuri ) në individë me një metabolizëm të shëndoshë, pacientë në fazat e para të diabetit ( diabetes mellitus i fshehtë ) ose në pacientë diabetikë dhe në pacientë me një deficit kaliumi.
Në pacientë me diabet ekzistues ( diabetes mellitus i dukshëm ), kjo mund të çojë deri te përkeqësimi i gjendjes metabolike.
Çdo diabet që ende nuk është shfaqur ( diabetes mellitus i fshehtë ), mund të behet më i dukshëm.
Nganjëherë është vëzhguar një shtim i përkohshëm në gjak i substancave të nxjerra me urinën ( kreatininë, ure ).
Shpesh ka një shtim të lipideve të gjakut ( kolesterinë, trigliceride ).
Janë vërejtur nganjëhere vlera të rritura amilaze në gjak ( hiperamilazemi ) dhe malcimi i pankreasit ( pankreatit ); në raste gurësh ekzistues tëmthi ( kolelitiazë ) mund të ketë një malcim akut të fshikezës së tëmthit ( koleocistit ).
Ka pasur raporte rastësore për mungesën e oreksit dhe shqetësime gastrointestinale ( p. sh. të përzier, vjellje, diarre, dhembje dhe ngërçe në gropën barkore ).
Gjatë trajtimit me HCTad 25 mg mund të ketë raste të rralla reagimesh alergjike të lëkurës ( p. sh. kruarje, skuqje e lëkurës, puçrra nga veprimi i dritës ( ekzantemë fotoalergjike ), hemorragjish të imta në lëkure dhe cipat mukoze ( purpura ), blanash që kruhen jashtëzakonisht shumë ( urtikari ), temperature nga ilaçi ose verdhëse ( icterus ).
Ka pasur raste të rralla malcimi akut të veshkave ( nefrit interstitiel ), malcimi enëzor ( vaskulit ), zvogelimi të numrit te rruazave të bardha të gjakut ( leukopeni ); më shpesh ka pasur reduktime të pllakëzave të gjakut ( trombocitopeni ), dhe në raste individuale lupus erythematosus të lëkurës, një zvogëlim të konsiderueshëm të numrit të disa rruazave të bardha të gjakut me një tendencë ndaj infeksioneve dhe simptomeve të renda të përgjithshme ( agranulocitozë ), anemi si pasojë të çrregullimeve të formimit të gjakut në palcën e eshtrave ( anemi aplastike ) ose si  pasojë të formimit të antitrupeve kundër hidroklorotiazidit gjatë dhënies së njëhershme të metildopës, anemi si pasojë të zbërthimit të shtuar të rruazave të kuqe të gjakut ( anemi imunohemolitike ).
Në raste po ashtu të rralla mund të kete probleme me impotencë, probleme jo të rënda me shikimin ( p. sh. shikim i mjegulluar, perceptimi i ngjyrave ( shikim i verdhë ) dhe kufizime të formimit të lëngut të lotëve.
Një miopi ekzistuese mund të përkeqësohet.
Ka pasur raporte të rralla për shfaqjen e pneumonisë akute intersticiale si dhe raporte të veçuara për edema të papritura pulmonare me simptoma shoku.
Supozohet që kjo shkaktohet nga një reagim alergjik.
Ka pasur raporte shumë të rralla për shfaqen e glaukomës gjatë trajtimit me hidroklorotiazid.
Në qoftë se njëri nga efektet anësore bëhet serioz ose nese vëreni ndonjë efekt anësor që nuk është shënuar në këtë fletepalosje ju lutem njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj

Cilat kundërmasa duhet të merren në rastin e efekteve anësore?
Në qoftë se vëreni njërin prej efekteve të lartpërmendura anësore, ju lutem informoni mjekun tuaj, kështu që mund të vendosë për seriozitetin e tyre dhe të marrë masa të mëtejshme që mund te jenë të nevojshme.

5. SI TA RUANI HCTAD 25 MG
Mbajeni larg duarve dhe syve të fëmijeve.
Mos e përdorni këtë ilaç pas datës së skadimit, që është shkruar mbi kartonin dhe blisterin pas “EXP”.
Data e skadimit i referohet dites së fundit të muajit ne fjalë.

6. INFORMACIONE TË METEJSHME
Ç’përmban HCTad 25 mg
Substanca aktive ështe: hidroklorotiazid.
1 hapje përmban 25 mg hidroklorotiazidi.

Përbërësit e tjerë jane:
monohidrat laktoze (ph. eur.), niseshte misri (ph. eur.), silice e paujë koloidale (ph. eur.), stearat magnez i (ph. eus.).
Si duken hapet HCTad 25 mg dhe përmbajtja e pakos
HCTad 25 mg është në hap i bardhë dhe i rrumbullaktë me një hulli thyerjeje ne njeren ane.
HCTad 25 mg ështe i disponueshme ne pako me 30, 50 ose 100 hape.
Ndërmarrje farmaceutike dhe prodhues farmaceutik

TAD Pharma GmbH Heinz-Lohmann-Strasse
Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive