Wednesday, November 16, 2016

Lastan 100 mg (tableta)

1. ÇFARË ËSHTË LASTAN DHE PËR ÇFARË PËRDORET
LASTAN është bar i cili i takon kategorisë farmakoterapeutike të barnave të quajtur antagonist të angiotensinës II.
Lastan 100 mg tableta: janë tableta ngjyrë të bardhë të mbështjellura me film, të shënuar në një anë.
Tabletat mund të përgjysmohen apo ndahen në pjesë të barabarta.

LASTAN përdoret:

Trajtimi i hipertensionit esencial.
Trajtimi i dobësimit kronik të zemrës (në pacientë 60 vjeçar), kur trajtimi me Angiotensin konvertimin e enzimës (ACE) inhibitorit nuk është konsideruar i përshtatshëm për shkak të papajtueshmërisë, sidomos për shkak të kollitjes, ose kundërindikacioneve.
Pacientët me infarkt në zemër të cilët kanë qenë të stabilizuar me një inhibitor ACE nuk duhet të kalojnë në trajtim me losartan.

PËRMBAJTJA

Përmbajtja e substancave aktive: Çdo tabletë Lastan 100 mg përmban 100 mg losartan kalium.
Përmbajtja e substancave ndihmëse: 47,0 mg laktozë monohidratë për çdo tabletë.
Lastan 100 mg përmban kalium në sasi: 8.48 mg (0.216 mEq)
Çdo tabletë përmban substancat ndihmëse si në vijim:
- celulozë mikrokristaltë (E460)
- laktozë monohidratë
- niseshte misri e paraxhelatinizuar,
- stearat i magnezit (E572)
- hipromelozë (E464)
- dioksid titani (E171)
- makrogol
- ngjyrë e kuqe (E132) ngjyrë alumini (vetëm tel Lastan 25 mg film tablet e mbështjellur).

PAKETIMI
Blister PVC/PE/PVDC/Al: 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, dhe 98 film tableta të mbështjellura.
Jo të gjitha paketimet mund të janë në dispozicion për tu shitur.

SI VEPRON BARI LASTAN
Losartan është një antagonist oral sintetik i receptorit të angiotensinës II (tipi AT1).
Losartan vepron ashtu që në mënyrë selektive bllokon receptorin AT1.
In vitro dhe in vivo losartani dhe metaboliti farmakologjik aktiv i saj acidi karboksilik bllokon të gjitha veprimet përkatëse fiziologjike të angiotensinës II, pavarësisht nga burimi apo rruga e sintezës të saj.

KUR PËRDORET LASTAN – i
LASTAN përdoret gjat paraqitjes së nevojës për trajtim të hipertensionit esencial, gjithashtu përdoret për trajtimin e dobësimit kronik të zemrës (në pacientë 60 vjeçar), kur trajtimi me Angiotensin konvertimin e enzimës (ACE) inhibitorit nuk është konsideruar i përshtatshëm për shkak të papajtueshmërisë, sidomos për shkak të kollitjes, ose kundërindikacioneve.
Pacientët me infarkt në zemër të cilët kanë qenë të stabilizuar me një inhibitor ACE nuk duhet të kalojnë në trajtim me losartan.

2. ÇFARË DUHET TË DINI PARA SE TË PËRDORNI BARIN
Paralajmëroni mjekun nëse merrni barna tjera, keni ndonjë sëmundje kronike, ndonjë crregullim të metabolizmit, jeni të ndieshëm në barna ose keni pasur ndonjë reaksion nga ndonjëri prej tyre.

KUR NUK DUHET TË PËRDORNI LASTAN
LASTAN nuk duhet të përdoret, në të gjitha situatat e hipersenzitivitetit apo tejndjeshmerisë ndaj substances aktive apo nga ndonjë nga komponentët apo ekscipientët e produktit, gjatë tremujorit të dytë dhe të tretë të shtatzënisë, dhe dëmtimit të rëndë hepatik.

PËRKUJDESJET

Gjatë përdorimit të LASTAN-it kujdes të shtuar duhet patur në situatat e përshkruar si në vijim:

Hipersenzitiviteti Angio-edema: Pacientët me një histori të Angio-edemës (ënjtje të fytyrës, buzëve, fytit, dhe/ose gjuhës) duhet të monitorohen nga afër.

Hipotensioni dhe elektrolitet / mosbalancim i fluideve :Hipotensioni simptomatik, sidomos pas dozës së parë dhe pas rritjes së dozës, mund të ndodhë në pacientët të cilët kanë zbrazje të vëllimit dhe/ose kriprave me terapi të fuqishme me diuretik, kufizimi dietës së kripës, dhe diarre ose vjellje.
Këto kushte duhet të korrigjohen para se të fillojë administrimi i losartanit, ose të fillojë administrimi i një doze të ulët.
Kjo vlen edhe për fëmijët e moshës 6 deri 18 vjeç.

Luhatjet apo mosbalancimi i elektroliteve: Mosbalancimet e elektroliteve janë të zakonshme në pacientët me dëmtim të veshkave, me ose pa diabet, dhe duhet të drejtohen.
Prandaj, përqëndrimet plazmatike të kaliumit, si dhe klirensi i kreatininës duhet të monitorohen nga afër, sidomos tek pacientët me infarkt në zemër.

Përdorimi i njëkohshëm i kaliumit dhe diuretikëve-të kursyer, shtesave të kaliumit dhe kaliumit që përmbajnë kripë me losartan nuk është i rekomanduar.

Çregullimi hepatik: Nuk ka asnjë përvojë terapeutike me losartan në pacientët me dëmtim të rëndë hepatik.
Prandaj losartani nuk duhet të administrohet në pacientët me dëmtime të rënda hepatike.

Losartani nuk rekomandohet tek fëmijët me dëmtim të mëlçisë.

Çregullimet renale: Si pasojë e sistemit inhibues të sistemit rennin-angiotensin, ndryshimet në funksionet renale duke përfshirë edhe dështimin e veshkave janë raportuar.
Losartan duhet të përdoret me kujdes në pacientët me ngushtim kanalit të arteries bilaterale të veshkave ose ngushtimit të kanalit të arteries tek një veshkë të vetmuar.

Përdorimi tek pacientët pediatrik me dëmtim të veshkave :Losartan nuk rekomandohet te fëmijët me normë të filtrimit glomerular <30 ml/min / 1,73 m2 nuk ka të dhëna në dispozicion.
Funksioni i veshkave duhet të monitorohet rregullisht gjatë trajtimit me losartan.
Përdorim shoqërues i losartanit dhe ACE inhibitorve ka treguar një keqësim të funksionit renal.
Prandaj, përdorimi shoqërues nuk është i rekomanduar.

Transplantimi i veshkave: Nuk ka asnjë përvojë në pacientët me transplantim të veshkave.

Hiperaldosteronizmi primar: Pacientët me aldosteronizëm primar në përgjithësi nuk do të përgjigjen ndaj produkteve mjekësore antihipertensiv duke vepruar nëpërmjet inhibimit të sistemit të reninangiotensin.
Prandaj, përdorimi i losartan nuk është i rekomanduar.

Sëmundjet koronare të zemrës dhe sëmundje të cerebrovaskulare: Si me çdo agjentë antihipertensiv, ulja e tepruar e tensionit të gjakut në pacientët me sëmundje ishemike kardiovaskulare dhe cerebrovaskulare mund të rezultojë në një infarkt miokardi apo sulm.

Ataku në zemër: Në pacientët me infarkt në zemër, me ose pa dëmtim të veshkave, si me produkte të tjera mjekësore që veprojnë në sistemin reninangiotensin egziston një rrezik i hipotension të rëndë arterial, dhe (shpesh akut) dëmtimit të veshkave.
Losartan duhet të përdoret me kujdes në këto grupe të pacientëve.
Kombinimi i losartan me një betabllokuesr duhet të përdoret me kujdes.

Stenozat aortike dhe mitrale, cardiomiopatia obstruktive hipertrofike: Sikurse me Vasodilatorët e tjerë, kujdes të veçantë duhet treguar në pacientët që vuajnë nga stenoza aortike dhe mitrale, ose kardiomiopatia abstruktive hipertrofike.

MARRJA E BARIT LASTAN ME USHQIM OSE PIJE
Latan mund të merret me ose pa ushqim.

SHTATZANIA DHE USHQYERJA ME GJI
Këshillohuni me mjekun tuaj ose farmacistin para se të filloni të merrni çfarëdo lloj bari.
Shtatzënia Losartan nuk duhet të fillohet dhe të përdoret gjatë shtatzënisë.
Përveç nëse terapia e vazhdueshme e losartanit është konsideruar si thelbësore, pacientet të cilët planifikojnë të mbesin shtatzënë duhet të ndryshojnë trajtimin në një trajtim alternativ antihipertensiv të cilat kanë një profil më të sigurtë për përdorim në shtatëzëni.
Kur shtatzënia është diagnostikuar, trajtimi me losartan duhet të ndalet menjëherë, dhe, nëse është e përshtatshme, terapitë alternative duhet të jenë të hapura.
Losartani kalon në qumshtin e nënës dhe nuk duhet të merret gjatë kohës së ushqyerjes me gji.

EFEKTET MBI AFTËSINË PËR TË DREJTUAR AUTOMJETIN DHE PËR TË PËRDORUR MAKINERI
Nuk janë kryer studime mbi efektet në aftësinë për të drejtuar automjetin apo për të përdorur makineri. Megjithatë, për të drejtuar automjetin apo për të përdorur makineri duhet pasur parasysh se herë pas here mund të ndodhë marramendje ose të qenët i përgjumur kur merrni terapi antihipertensive, në veçanti gjatë fillimit të trajtimit, ose kur është rritur doza.

ÇFARË DUHET TË DINI RRETH SUBSTANCAVE NDIHMËSE TË CILAT I PËRMBAN BARI LASTAN?
Ky produkt mjekësor përmban laktozë.
Pacientët me probleme të rralla e të trashëguar të intolerancës së galaktozës, mungesë e laktazës ose keqabsorbimit të glukozës dhe galaktozës nuk duhet të marrin këtë bar.

NË ÇFARË DUHET PATUR KUJDES NËSE PËRDORNI BARNA TË TJERA
Informoni mjekun ose farmacistin nëse jeni duke marrë ose keni marrë kohët e fundit barna të tjera, qoftë edhe ato pa përshkrimin e mjekut.
Të keni parasysh se këto informacione mund ti përkasin barnave të cilat më nuk i pini, si dhe barnat të cilat planifikoni ti merrni në të ardhmen.
Agjentët e tjerë antihipertensiv mund të rrisin veprimin hipotensiv të losartanit.
Përdorimi shoqërues me substanca të tjera të cilat mund të shkaktojnë hipotension si një efekt anësor (si antidepresantët triciklik, antipsikotikët, baclofeni dhe amifostina) mund të rrisin rrezikun e hipotensionit.
Losartani është metabolizuar kryesisht nga P450 citokromet (CYP) 2C9 të metabolitit aktiv carboksi-acid.
Në studimet klinike është gjetur se flukonazoli (frenues i CYP2C9) zvogëlon ekspozimin e metabolitit aktiv rreth 50%.
Trajtimi i njëkohshëm i losartanit me rifampicin (indukues i enzimeve të metabolizmit) i dha një reduktim 40% të përqëndrimit të plazmës së metabolitit aktiv.
Asnjë ndryshim në ekspozim nuk u gjet me trajtimin e njëkohshëm me fluvastatin (frenues i dobët i CYP2C9).
Si me produkte të tjera mjekësore që pengojnë angiotensinën II ose efektet e saj, përdorimi i njëkohshëm i produkteve të tjera mjekësore të cilat mbajnë kalium (p.sh. diuretikët, amilorida triamterene, spironolaktoni) mund të rrisin nivelin e kaliumit (p.sh. heparina), shtesat e kaliumit ose zëvendësues të kripës që përmbajnë kalium mund të çojnë në rritje të kaliumit në serum.
Rritja e kthyeshme e përqendrimit të litiumit në serum dhe toksiciteti janë raportuar gjatë administrimit shoqërues të litiumit me ACE frenuesit.
Shumë raste të rralla janë raportuar edhe me antagonistët e receptorit angiotensin II. Bashkadministrimi i litiumit dhe losartanit duhet të ndërmerren me kujdes.
Në qoftë se ky kombinim dëshmon një trajtim të caktuar, niveli I litiumit në serum duhet të monitorohet gjatë përdorimit shoqërues.
Kur antagonistët e angiotensinës II janë të administruar në të njëjtën kohë me NSAID (dmth. frenuesit selektiv COX-2, acidi acetilsalicilik në doza antiinflamatore dhe NSAID-ve jo-selektiv), zvoglimi i efektit antihipertensiv mund të ndodhë.
Përdorimi shoqërues i antagonistve të angiotensinës II ose diuretikëve me NSAID (acidi acetilsalicilik) mund të çojë në një rritje të rrezikut të keqësimit të funksionit të veshkave, duke përfshirë mundësin e dështimit akut renal, dhe një rritje të nivelit të kaliumit në serum, sidomos në pacientët me funksion të dobët të veshkave.
Kombinimi duhet të administrohet me kujdes, sidomos në të moshuarit.
Pacientët në mënyrë të përshtatshme duhet të bëjnë monitorimin e funksionit të veshkave, pas nisjes së terapisë shoqëruese, dhe periodikisht pas kësaj.

3.SI PËRDORET BARI LASTAN
Nëse vëreni se efekti i barit është shumë i fortë ose shumë i dobët këshillohuni me mjekun ose farmacistin.
Ndiqni në mënyrë rigoroze instruksionet e mjekut.
Nuk duhet të ndryshoni dozat ose të ndërpritni trajtimin pa u këshilluar më parë me mjekun.
Tabletat Losartan duhet të gëlltiten me një gotë ujë.
Lastan mund të merren me ose pa ushqim.

Hipertensioni: Doza e zakonshme apo doza e mirëmbajtjes është 50 mg një herë në ditë për shumicën e pacientëve.
Efekti maksimal antihipertensiv arrihet 36 javë pas fillimit të terapisë.
Disa pacientë mund të marrin një përfitim shtesë, duke rritur dozën për 100 mg një herë në ditë (në mëngjes).
Lastan mund të administrohet me agjentët të tjerë antihipertensiv, sidomos me diuretik (p.sh. hydrochlorothiazide).
Përdorimi tek pacientët pediatrik Ka të dhëna të kufizuara për efikasitetin dhe sigurinë e losartanit tek fëmijët dhe të rinjtë e moshës 6-18 vjeç për trajtimin e hipertensionit.
Për pacientët të cilët mund të gëlltisin tabletën, doza e rekomanduar është 25 mg një herë në ditë në pacientët > 20 deri <50 kg. (Në raste të veçanta doza mund të rritet në një maksimum prej 50 mg një herë në ditë).
Doza duhet të jetë e rregulluar apo e përshtatur në lidhje me shtypjen e gjakut.
Në pacientët > 50 kg, doza e zakonshme është 50 mg një herë në ditë.
Në raste të veçanta, doza mund të rregullohet në një maksimum prej 100 mg një herë në ditë.
Doza mbi 1,4 mg/kg (ose më e madhe se 100 mg), në ditë nuk janë të studiuara tek pacientët pediatrik. Losartan nuk rekomandohet për përdorim tek fëmijët nën moshën 6 vjeç, të dhëna të kufizuara janë në dispozicion për këto grupe të pacientëve.
Nuk është e rekomanduar tek fëmijët me normë apo shkallë të filtrimit glomerular <30 ml/min / 1,73 m2, nuk ka të dhëna që janë në dispozicion.
Losartan nuk është i rekomanduar edhe tek fëmijët me dëmtim të mëlçisë.

Çregullimet e zemrës: Doza e zakonshme fillestare e losartanit tek pacientët me infarkt në zemër është 12,5 mg një herë në ditë.
Doza në përgjithësi duhet të titrohet në intervale javore (dmth 12,5 mg në ditë, 25 mg në ditë, dhe 50 mg në ditë), Doza e zakonshme mirëmbajtëse 50 mg një herë në ditë, është e toleruar mirë nga ana e pacientit.

Përdorimi tek pacientët me zbrazje të volumit intravaskular: Për pacientët me zbrazje-të vëllimit intravaskular (p.sh. ata që trajtohen me diuretikë doza të larta), një dozë duke filluar prej 25 mg një herë në ditë duhet të merret në konsiderim.

Përdorimi tek pacientët me dëmtim të veshkave dhe pacientët me hemodializë: Nuk nevojitet rregullim i dozës fillestare tek pacientët me dëmtim të veshkave dhe tek pacientët me hemodializë.

Përdorimi tek pacientët me dëmtim të mëlçisë: Një dozë e ulët duhet të merret në konsiderim tek pacientët me një histori të dëmtimit të mëlçisë.
Nuk ka asnjë eksperiencë terapeutike në pacientët me dëmtim të rëndë hepatik.
Prandaj, losartani është kundërindikuar në pacientët me dëmtime të rënda hepatike.

Përdorimi tek të moshuarit: Edhe pse konsideratë duhet t’i jepet një terapie iniciale prej 25 mg tek pacientët e moshës mbi 75 vjeç, rregullimi apo përshtatshmeria e dozës nuk është zakonisht e nevojshme për të moshuarit.

NËSE PËRDORNI LASTAN MË SHUMË SESA DUHET
Nëse keni marrë një mbidozë, këshillohuni menjëherë me mjekun ose farmacistin !
Simptomet e intoksikimit Në dispozicion janë të dhëna të kufizuara në lidhje me mbidozimin tek njerëzit.
Manifestimi më shumë gjasa i mbidozimit do të jetë hipotensioni dhe tahikardia.
Bradikardia mund të ndodh nga stimulimi parasimpatetik (vagal).
Trajtimi i intoksikimit Nëse hipotensioni simptomatik mund të ndodhë, trajtimi mbështetës duhet të jetë vendosur.
Masat që duhet të ndërmerren varen nga koha e marrjes së produktit mjekësor dhe lloji dhe ashpërsia e simptomave.
Stabilizimit të sistemit kardiovaskular duhet t’i jepet prioritet.
Duhet të bëhet monitorimi i afërt i parametrave jetësore.
Parametrat vital duhet të korrigjohen nëse është e nevojshme.

NË RAST SE JU HARRONI TË MERRNI LASTAN

Kurrë mos merni dozën e dyfishtë për ta plotësuar dozën që keni harruar ta merrni!
Nëse harroni të merrni dozёn e caktuar, kërceni dozën e humbur.
Merrni dozën tjetër siç ju është rekomanduar.
Mos e dyfishoni dozën për të kompensuar atë që keni harruar.
4. EFEKTET ANËSORE TË MUNDSHME
Si të gjithë barnat e tjera edhe LASTAN mund të mund të shkaktojë efekte anësore.
Frekuenca e efekteve anësore të shënuara më poshtë është përcaktuar duke përdorur konventën e mëposhtme:
shumë të zakonshme (1/10);
të zakonshme (1/100, deri <1/10);
të pazakonshme (1/1,000, deri <1 / 100);
të rralla ( 1/10,000, deri <1/1,000);
shumë të rralla (<1/10,000),
nuk janë të njohura (nuk mund të vlerësohen nga të dhënat në dispozicion).

Në testet apo studimet klinike kontrolluese mbi hipertensionin esencial, në pacientët hipertensiv me hipertrofi të ventrikulit të majtë, me dështim kronik të zemrës dhe diabet të tipit 2, me sëmundje të veshkave, efekti më i zakonshëm negativ është marramendja.

Hipertensioni
Në testet klinike të kontrolluara për hipertensionin esencial të trajtuar me losartan, janë raportuar reaksionet negative si në vijim:

Çrregullime të sistemit nervor:
të zakonshme: marramendje, vertigo pazakonshme: përgjumje, dhimbje koke, çrregullime të gjumit Çrregullime kardiologjike:
të pazakonshme: rrahje të zemrës, angina pectoris.

Çrregullime të enëve të gjakut apo vaskulare:
të pazakonshme: hipotension simptomatik (sidomos në pacientët me zbrazje të volumit intravaskular, p.sh. pacientët me infarkt të rëndë në zemër ose nën trajtim me diuretike me doza të larta), efektet e dozave të lidhuar ortostatike, skuqje.

Çrregullime gastrointestinale:
të pazakonshme: dhimbje barku, kapsllëk.

Çrregullime të përgjithshme:
të pazakonshme: dobësi, lodhje, dhe edemë.

Pacientët hipertenziv me hipertrofi të ventrikulit të majtë
Në testet klinike me hipertrofi të ventrikulit të majtë, reaksionet negative janë raportuar në vijim:

Çrregullime të sistemit nervor:
të zakonshme: marramendje;

Çrregullime të veshit dhe labirinthit:
të zakonshme: vertigo apo marramendje.

Çrregullime të përgjithshme të zakonshme: dobësi e përgjithshme / lodhje.

Dështimi kronik i zemrës
Në testet klinike me pamjaftueshmëri të zemrës, reaksionet negative janë raportuar në vijim:

Çrregullime të sistemit nervor:
të pazakonshme: marramendje, dhimbje koke.
të rralla: paraestezia.

Çrregullime të zemrës:
të rralla: sinkopa, fibrilacion atrial, aksident cerebrovascular.

Çrregullime të enëve të gjakut:
të pazakonshme: hipotension, duke përfshirë hipotensionin ortostatik.

Çregullime të frymëmarrjes, kraharorit dhe çregullime mediastinale:
të pazakonshme: dispnea.

Çrregullime të gastro-intestinale:
të pazakonshme: diarre, nauze, të vjella.

Çregullime të lëkurës dhe indeve nënlëkurore:
të pazakonshme: urtikarie, prurit, skuqje.

Çrregullime të përgjithshme:
të pazakonshme: dobësi e përgjithshme / lodhje.

Hipertension dhe diabeti i tipit 2 me sëmundjen e veshkave.
Në testet klinike të proteinurisë, reaksionet negative më të zakonshme të barnave-të lidhur me losartan janë raportuar si më poshtë:

Çrregullime të sistemit nervor:
të zakonshme: marramendje.

Çrregullime të enëve të gjakut:
të zakonshme: hipotension.

Çrregullime të përgjithshme:
të zakonshme: dobësi e përgjithshme / lodhje.

Hulumtimet – Shqyrtimet:
të zakonshme: hipoglicemia, hiperkalaemia.

Reaksionet e mëposhtme negative kan ndodhur më shpesh në pacientë që marrin losartan se sa placebo:

Çregullime të gjakut dhe sistemit limfatik:
nuk dihen: anemia.

Çrregullime të zemrës:
nuk dihet : sinkopa, dridhje.

Çrregullime të enëve të gjakut:
nuk dihet:
hipotension ortostatik.

Çrregullime gastro-intestinale:
nuk dihet: diarre.

Çregullime të sistemit muskuloskeletal dhe indeve lidhse:
nuk dihet: dhimbje prapa.

Çregullime të veshkave dhe rrugëve urinare:
nuk dihet: infeksionet e traktit urinar.

Çrregullime të përgjithshme:
nuk dihet: simptomet sikurse të gripit.

Eksperienca e Post-marketingut
Efektet e mëposhtme anësore janë raportuar gjatë eksperiencës së post-marketingut:

Çregullime të sistemit të gjakut dhe sistemit limfatik:
nuk dihet: Trombocitopenia anemia.

Çregullime të veshit dhe labirinthit:
nuk dihet: tringëllimë.

Çregullime të sistemit imunitar:
të rralla: hipersenzitiviteti: reaksioni anafilaktik, Angio-edemë përfshirë ënjtje të fytit duke shkaktuar pengesa të rrugëve respiratore dhe/ose ënjtje të fytyrës, buzëve, fytit, dhe/ose të gjuhës; në disa prej këtyre pacientëve angi-edema ishte raportuar në fund pas administrimit me barna të tjera, duke përfshirë ACE frenuesit; vasculitët, duke përfshirë purpura Henoch-Schonlein.

Çrregullime të sistemit nervor:
nuk dihet: migrenë.

Çregullime të frymëmarrjes, të kraharorit dhe çregullime mediastinale:
nuk dihet: kollitja.

Çrregullime gastro-intestinale:
nuk dihet: diarrea.

Çrregullime të përgjithshme:
nuk dihet: molisje.

Çrregullime Hepatobiliare:
të ralla: hepatiti.
nuk dihet: anomalitë e funksionit të mëlçisë.

Çregullime të lëkurës dhe indeve nënlëkurore:
nuk dihet: urtikaria, prurit, skuqje, fotosenzitivitet.

Çregullime të sistemit muskuloskeletal dhe të indeve lidhse:
nuk dihet: dhimbje në muskul, artralgia, rabdomioliza

Çregullime të veshkave dhe rrugëve urinare:
Si pasojë e sistemit inhibues të sistemit rennin-angiotensin-aldosterone, ndryshimet në funksionin renal duke përfshirë edhe dështimin e veshkave është raportuar në pacientët që janë në rrezik; këto ndryshime në funksionin e veshkave mund të jenë të kthyeshme pas ndërprerjes së terapisë.

Hulumtimet-shqyrtimet
Në testet klinike, ndryshime klinikisht të rëndësishme në parametrat standard laboratorik ishin të lidhur rrallë me administrimin e tabletave losartan.
Në testet klinike të kryera në pacientët me pamjaftueshmëri kardiake, janë raportuar, rritja e uresë, kreatininës në serum dhe kaliumit në serum.

Pacientët pediatrike
Profili i reaksioneve negative për pacientët pediatrik duket të jetë i ngjashëm me atë që shihet në pacientët e rritur.
Të dhënat në lidhje me pacientët pediatrik janë të kufizuara.
Informoni mjekun ose farmacistin nëse ndonjëri nga efektet anësore keqësohet ose keni efekte të cilat nuk janë përshkruar këtu.

5. RUAJTJA DHE AFATI I PËRDORIMIT

RUAJTJA
Mbajeni preparatin ne vende larg arritjes për fëmijët tuaj.
Nuk kërkojnë kushte të veçanta për ruajtje.
Bari të ruhet në paketim origjinal në mënyrë që të mbrohet nga lagështia.

AFATI I PËRDORIMIT
Bari nuk duhet përdorur pas kalimit të afatit të përdorimit data e cila është shënuar në kutinë e barit.
Data e skadimit ka të bëjë me ditën e fundit të atij muaji.

MËNYRA E DHËNIES SË BARIT
Bari mund të përdoret vetëm me përshkrimin e mjekut apo farmacistit.

MASAT E VEÇANTA PËR ASGJËSIMIN E BARIT TË PAPËRDORUR OSE BARIT TË MBETUR
Bari i papërdorur shkatërrohet sipas rregullave në fuqi.
Barnat nuk duhet të hidhen nëpërmjet ujërave të zeza apo të mbeturinave shtëpiake.
Pyetni farmacistin tuaj si të shkatërrohen barnat të cilat nuk janë më të nevojshme.
Këto masa do të ndihmojnë për të mbrojtur mjedisin.
Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive