Saturday, October 15, 2016

Dr. Luan Xhelilaj

Specialiteti Pediatër
DepartamentiNeonatologji – Pediatri

Arsimimi:

1970 Fakulteti i Mjekësisë,Tiranë

1971 – 1974 Specializim për pediatri të përgjithshme

Nëntor – Dhjetor 1989 Kualifikim tre mujor pranë spitalit “Enfants Malade” ( Neker ) mbi “Ushqyerjen Parenterale dhe Enterale”

Tetor – Dhjetor 1995 Kualifikim dy mujor pranë spitalit “A. Trousseau” në Francë, mbi Gastro- enterologjinë dhe Ushqyerjen Enterale.

1974 Mjek në Spitalin Pediatrik

1.04.1989 – 1999 Shef i Repartit të Sëmundjeve Diarreike Pediatri, Pedagog i jashtëm, dega pediatri pranë Fakultetit të Mjekësisë Tiranë

1992 Pedagog pranë Katedrës së Pediatrisë

Tituj shkencorë:

Doktor i shkencave mjekësore
Tema: “Mjekimi i Dehidratimit Akut në Diarrenë Akute të Fëmijëve”
Nr. i Vendimit : 292 ; Dt. 30.09.1992
Profesor i Asociuar : Nr. vendimi 54, datë 21.01.2002

Botime:

Revista “Nëna dhe Femija”

• Rehidrimi Oral në Diarrenë Akute Nr.1 – Viti 1988
• Rotavirusi në Diarrenë Akute të Fëmijëve. Nr.1 1989
• Vlerësimi i Rehidrimit Oral me Tresol në Korrigjimin e Ndryshimeve Hidroelektrolitike gjatë Diarresë Akute Nr. 1 Viti 1991
• Ushqyerja Parenterale tek Fëmijët me Enterokolit të zgjatur Nr.3 Viti 1989

“Revista mjekësore”

• Studim epidemiologjik i paraziteve intenstinale në diarrenë akute të fëmijëve

• Mbi disa veçori të fruthit në epideminë e tanishme te fëmijët e shtruar në spital

“Buletini i Shkencave Mjekësore”

Viti 1995 Mjekimi i Dehidrimit Akut me solucion Tresol, Nr. 3 ; Vol. 34 –

Viti 1995 Electropherotypes of Rotavirus strain causing gastroenteritis in infants and young children in Tirana, Albania from 1988-1991 Acta Virologica : 39-257-26.

Viti 1996 An epidemiological study on viral infantile diarrhea in Tirana. Microbiologic, 19-9-14;

Viti 1998 ËHO guide – lines for the management of diarrhea in Albania. Minerva Pediatrica . Vol 47 ; 5-1-5.

2007 “Diarrea akute e fëmijëve “ ( Monografi)

Mars 2008 “Protokollet e ndjekjes dhe trajtimit të patologjive kryesore pediatrike (bashkautor). Fq 26-35.

Konferenca ndërkombëtare:

4 – 11 Maj 1992 Ditët e para franko – shqiptare të pediatrisë ( Premieres journees franco – albanaise de pediatrie a Tirana ). Tema : “Qëndrimi që
mbahet në diarrenë akute”.

29 shtator – 2 Tetor 1993 Takimi italo – shqiptar i pediatrisë ( Incontro italo – albanese di pediatria ) Tema : “Diarreja akute”

14 Shtator 1996 Konferenca e parë e Shoqatës Pediatrike Shqiptare. ( The first conference of the Albanian Paediatric Society ) Tema : “Dietetic treatment in acute gastro – intenstinal disturbances” dhe “ Our expe-
rience in continuous enteral noutrition”

20 – 22 Shtator 1996 Konferenca e gjashtë shkencore e universitetit të
Janinës. Tema : “Data about acute Diarrhea in children admitted to our clinic
in Tirana”

3 – 4 Tetor 1998 Konferenca e tetë shkencore në Janinë. Tema : “Enteral
Nutrition in prolonged diarrhea”

2000 Bashkimi i shoqatave Pediatrike Europiane Europediatrics – 2000.
(UNEPSA and CESP ) Tema: “ Epidemiological aspects of measles
epidemic in children in Albania”.

22 – 23 Shtator 2000 Konferenca franko-shqiptare obstetrikale-
Pediatrike. Tema: „ Aspekte të ushqyerjes enterale në fëmijë. Eksperinca jonë”.

2 – 3 Maj 2002 Ditët pediatrike franko-shqiptare. Tema : “Karakteristika të diarreve të zgjatura”

Programe nacionale:

1992 – 1995 National programs for the control of the diarrheal diseases in
Albania.

17-22 qershor 2002 Corso di formazione e di aggiornamento professionale
in Pediatria. Tema: “ Trajtimi dietetik i fëmijëve me diarre”

18-19 maj 2006 Xth International Scientific and Education Symposium
“Progress in Neonatal and Pediatric Intensive Care” Katovice-Poloni

Oponenca:

• “Studim etiologjik , antropometrik dhe biologjik mbi malnutricionin proteino – kalorik të formës së mesme dhe të rënde tek fëmijët e moshës 0 – 3 vjeç të shtruar në spital”. Dizertacion i Dr. Petrit Caca për mbrojtjen e titullit “Doktor i Shkencave”
• Dizertacionit TE mjekes Sashenka Dega me teme : “ çrregullime hidroelektrolitike dhe acido – bazike në dehidrimin akut nga diarrea. Klinika dhe qëndrimi praktik.” 1993
• Dizertacionit të mjekes Ilirjana Kadare me temë “Epidemiologjia e malnutricionit të moshës së hershme fëminore.”
• Dizertacionit të mjekut Hito Jaze me temë “Trajtimi i meningitit purulent tek fëmijët 2 muajsh – 14 vjeç ( Studim retrospektiv për vitet 1976 – 1990 .)”

Referime:

• “Diarrea akute dhe parazitet intestinal”. 22 – 23 Tetor 1999 : Konferenca e tretë kombëtare pediatrike
• “Diarreja akute, të dhënat e ekzaminimeve plotësuese, lidhja me infeksionet e tjera” 10-11 Tetor 2000 Konferenca e katërt pediatrike
• “Diarreja akute dhe refluksi gastro-ezofageal” 1-2 Tetor 2002 Konferenca e gjashtë pediatrike
• “ Faktorët riskantë të diarresë akute” 23 Prill 2005 Konferenca e tetë pediatrike
• “Struktura etiologjike e diarresë akute” , “Faktorët që favorizojnë malnutricionin në fëmijë ” 2-3 Qershor 2006 Konferenca e nente pediatrike
• “Trajtimi i diarresë akute tek fëmijët dhe infeksioneve gastro-intestinale” 9-10 Tetor 2007 Konferenca e dhjetë pediatrike
• “Gjendjet febrile të zgjatura” 14 – 15 nëntor 2008 Konferenca e njëmbëdhjete pediatrike
• “Ushqyerja e fëmijës në diarrenë akute” 22 – 23 Shtator 2000 Konferenca Franko-Shqiptare Obstetrikale-Pediatrike ( fq 12)
• “Malnutricioni dhe infeksioni, lidhja midis tyre” (bashkautor) 22 – 23 Shtator 2000 Konferenca Franko – Shqipetare Obstetrikale-Pediatrike (fq 8)
• “Karakteristika të diarreve të zgjatura”
• “Dy raste me formë akute të diseminuar të Histiocitozes X ose Sëmundja e Letterer –Siëe. (bashkautor, fq 41) 2-3 Maj Ditët Pediatrike Franko-Shqiptare
Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive